Ugdymo turinio atnaujinimas

UTAmokykloje

Ugdymo turinio atnaujinimo komanda:

•Lina Venclovaitė,
•Giedrė Tautvydienė,
•Irena Tarasevičienė,
•Daiva Grigaliūnienė,
•Jolita Simonaitytė,
• Aldona Vdovinienė,
•Sonata Pikienė,
•Violeta Grigonienė,
•Jurgita Bakienė,
•Marina Charitonova,
•Vilija Bičinskienė,
•Rita Margelevičiūtė,
•Ina Radzevičienė,
•Dalia Dragūnienė,
•Rima Juodsnukienė,
•Edita Jucienė.

********************************************************

UTA bukletas

Daugiau informacijos apie ugdymo turinio atnaujinimo veiklas Mokykla2030
*******************************************************************

PRIENŲ ,,ĄŽUOLO“ PROGIMNAZIJOS

UGDYMO TURINIO ATNAUJINIMO  (UTA) PLANAS

 Tikslas:

  • Pasiruošti UTA įgyvendinimui mokykloje

Uždaviniai:

  1. Sudaryti ir įveiklinti UTA komandą mokykloje.
  2. Parengti veiksmų planą / laiko juostą UTA pasiruošimui ir įgyvendinimui.
  3. Atlikti situacijos įsivertinimą.
  4. Sudaryti sąlygas UTA diegimui.
  5. Vykdyti pasiruošimo  proceso stebėseną.

 

Priemonė

Kodėl ši priemonė yra reikalinga

Kokių resursų tam reikės

Kas bus atsakingi už įgyvendinimą

Pastabos

1 UTA komandos sudarymas (partneriai, komanda) UTA koordinavimui irsklandžiam įgyvendinimuiBendruomenės telkimui Žmogiškieji Mokyklos vadovas, pavaduotojas UTA komanda mokyklojehttps://www.azuolas.prienai.lm.lt/?page_id=10890
2. Veiksmų planas / laiko juosta Žinojimui, kokiu tempu dirbti, kada, kokias priemones atliktiPasiskirstyti užduotis UTA UTA komandos nariai Parengta laiko juosta (bukletas)
3. Situacijos analizė (vertinimas) Įsivertinimui, kur esame šiuo metu, kokiasituacija, kokios pagalbos reikia, koks poreikis ir kt. Žmogiškieji ištekliai, UTA komandos atstovas, administracija Planuojama atlikti apklausą google formų pagalba 2023m. I-II mėn. Kaip mokytojai pasiruošę ugdymo turinio atnaujinimuiIšvados ir pastebėjimai pokalbių metodinėse grupėse, diskusijose.Veiklų stebėjimas pagal susitartus kriterijus nuo 2023 m. vasario  mėn.
4 Sąlygų UTA sudarymas
Kvalifikacijos tobulinimas  Dalijimasis patirtimi ir naujų praktikų įgijimas leis tinkamai pasirengti ir taikyti. Žmogiškieji ištekliai, laikas, mokyklos finansiniai ištekliai UTA komandaMetodinė taryba, administracija NŠA mokymų kalendorius: https://www.nsa.smm.lt/Prienų ŠPT veiklų planaiAtrinkti UTA mokytojai dalyvauja specialiuose mokymuose
Ugdymo priemonių ir aplinkų atnaujinimas  Motyvacijos didinimasPamokos kokybės gerinimas, ugdymo aplinkų patrauklumo didinimas FinansiniaiŽmogiškiejiLaikas  UTA komandaMetodinė taryba, administracija Renkama informacija apie ugdymosi priemonių poreikį ir ugdymosi aplinkų gerinimo perspektyvas kartą per metus. Ugdymosi aplinkos ir veiklos praturtinamos įsigytomis priemonėmis.
Komunikacija   Mokyklos bendruomenės informavimui ir informacijos sklaidai Žmogiškieji ištekliai UTA komandos vadovas, nariai Sistemingai atnaujinama informacija mokyklos interneto svetainėje paskyroje Ugdymo turinio atnaujinimasOrganizuojamos bendruomenės diskusijos ne rečiau nei kartą per pusmetį.
5 Stebėsenos procesų užtikrinimas Sklandus UTA procesų įgyvendinimasUTA diegimo kokybės užtikrinimas ŽmogiškiejiLaikas UTA komandaMokytojai Susitarta dėl veiklų stebėjimo, kriterijų, parengtos formos. Stebimos ir aptariamos pamokos, veiklos (nuo 2022 m. lapkričio mėn. )

 

**************************************************************************************************************************************
2023 m. pavasarį atliktas tyrimas. Siekta išsiaiškinti mokyklos mokytojų pasiruošimą kitų mokslo metų darbui pagal atnaujintas bendrąsias programas, gerąsias patirtis ir pagalbos poreikius. Rezultatai pristatyti ir aptarti mokytojų tarybos posėdyje 2023-03-23 UTA. Tyrimas.
2023-02-14 Metodinėje taryboje aptartos numatomos pasirengimo veiklos. Aptarta metodinė diena ,,Kolega-kolegai“
2022-10-31 vyko Atnaujintų bendrųjų kompetencijų nagrinėjimas ir diskusija klasių vadovų metodinėje grupėje.
2021-12-06 Ugdymo turinio atnaujinimas aptartas Mokytojų tarybos posėdžio metu.
received_233059705560782
****************************************************************************************************************************************
2021 m. lapkričio mėnesį įvyko klasių auklėtojų metodinės grupės diskusija apie bendrąsias kompetencijas
received_643482923686228 received_893484141310389 received_222858166635791