Darbo taryba

Darbo Tarybos aprašas
Darbo taryba renkama progimnazijos kolektyvo. Taryba atstovauja darbuotojų interesams, tarpininkauja tarp progimnazijos administracijos ir kolektyvo. Darbo taryba bendradarbiauja su darbdaviu, sprendžiant progimnazijos organizacinius, ekonominius, darbuotojų darbo ir socialinius klausimus. Pagrindinis Darbo tarybos veiklos principas – laikytis geranoriškumo ir pagarbos, vykdant savo veiklą.

Struktūra:

  • Darbo tarybą sudaro 5 nariai (mokyklos darbuotojai).
  • Į darbo tarybą gali būti renkami visi mokyklos darbuotojai, sulaukę 18 metų.
  • Darbo taryba renkama slaptu balsavimu tiesioginiuose rinkimuose.
  • Darbo tarybos nariai pirmajame posėdyje iš savo narių išsirenka pirmininką ir sekretorių.
  • Darbo taryba išrenkama 3 metų kadencijai.
  • Nutarimai priimami tarybos narių balsų dauguma.

 

Darbo tarybos pirmininko funkcijos:

  •  Šaukia darbo tarybos posėdžius ir jiems pirmininkauja.
  • Atstovauja darbo tarybai santykiuose su darbuotojais, darbdaviu ir trečiaisiais asmenimis.
  • Rengia metinės darbo tarybos veiklos darbuotojams darbo tarybos patvirtintą ataskaitą.

 

 M. DARBO TARYBOS SUDĖTIS

Danguolė Gribinienė DT pirmininkas
Eglė  Zaščiurinskienė DT sekretorė
Ieva Mikušauskienė DT narys
Edita Jucienė DT narys
Vilija Bičinskienė DT narys

DARBO TARYBOS SKYRIMO IR TVIRTINIMO TVARKA