Kitos tvarkos

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

JusuTeises-21372-s400x288

Nuo 2018 m. gegužės 25 d. keičiasi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir pradedamas taikyti Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas.

ASMENS DUOMENŲ RINKIMO, TVARKYMO, NAUDOJIMO IR APSAUGOS PRIENŲ „ĄŽUOLO“ PROGIMNAZIJOJE TVARKOS APRAŠAS

Nuoroda į patogų skaityti dokumentą

Valstybinės duomenų apsaugos inspekcija

 

Elektroninio dienyno nuostatai

PRIENŲ „ĄŽUOLO“ PROGIMNAZIJOS DIENYNŲ SUDARYMO ELEKTRONINIO DIENYNO DUOMENŲ PAGRINDU IR DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI

 

Mokesčio už vaikų išlaikymą nustatymo, mokėjimo ir panaudojimo tvarkos aprašas

MOKESČIO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMĄ, IŠLAIKYMĄ NUSTATYMO, MOKĖJIMO IR PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS

 

Mokinių budėjimo mokykloje tvarka

2020-2021 m.m. mokinių budėjimas valgykloje nevykdomas

 

Pailgintos dienos grupės veiklos reglamentas

ĮSAKYMAS DĖL PAILGINTOS DIENOS GRUPĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO PRIENŲ „ĄŽUOLO“ PROGIMNAZIJOJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

Vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas

PRIENŲ „ĄŽUOLO“ PROGIMNAZIJOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

 

************************************************************************************************************************************************************

PRIENŲ „ĄŽUOLO“ PROGIMNAZIJOS PRIVATUMO POLITIKA

PRIENŲ „ĄŽUOLO“ PROGIMNAZIJOS ŠVIETIMO PAGALBOS MOKINIUI TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

PRIENŲ ,,ĄŽUOLO“ PROGIMNAZIJOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO TVARKOS APRAŠAS