Ugdymas ir pasiekimai

2016-2017 MOKSLO METAI

Mokslo metų trukmė:

1-5 kl. mokiniai mokosi iki gegužės 30 d., (32 savaites);
6-8 kl. mokiniai mokosi iki birželio 2 d. (34 savaites).

1-4 kl. mokiniai mokosi pusmečiais:

I pusmetis 2014 m. rugsėjo 1 d. – 2015 m. sausio 20 d.
II pusmetis 2015 m. sausio 23 d.- 2015 m.  gegužės 30 d.

5-8 kl. mokiniai mokosi trimestrais:

1 trimestras rugsėjo 1 d. – lapkričio 30 d.
2 trimestras gruodžio 1 d.- vasario 28 d.
3 trimestras kovo 1 d. – gegužės 30 d. (birželio 2 d.)

 

Atostogos 1-8 klasių mokiniams ir priešmokyklinio ugdymo grupei:

Rudens: spalio 31 d. – lapkričio 4 d.
Žiemos (Kalėdų): gruodžio 27 d. – sausio 6 d.
Papildomos žiemos 6-8 klasei: vasario 17 d.
Papildomos atostogos 1-5 klasių mokiniams ir priešmokyklinukams:
spalio 24 d. – spalio 28 d.
vasario 13 d. – vasario 20 d.
Pavasario (Velykų): balandžio 10 d. – balandžio 14 d.

 

Mokykla dirba 5 dienas per savaitę.

10 pamokinės veiklos dienų skiriama kultūrinei, meninei, pažintinei, kūrybinei, sportinei, praktinei , socialinei, prevencinei veiklai.

Šios dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių.

Kai oro temperatūra yra 20 laipsnių šalčio ar žemesnė, į mokyklą gali neiti 1-5 klasių mokiniai, esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai – 6-8 klasių mokiniai.

Socialinė-pilietinė veikla

Socialinei veiklai skiriama:  5-6 klasėse – 5 valandų,  7 ir 8 klasėse – 6-ių valandų trukmės veikla per mokslo metus. Veikla vykdoma ugdymo proceso, skirto kultūrinei, meninei, pažintinei, kūrybinei, sportinei, praktinei, socialinei veiklai, metu. Socialinė-pilietinė veikla siejama su pilietiškumo ugdymu, progimnazijos bendruomenės poreikiais (budėjimas mokykloje pertraukų metu) ir tradicijomis, vykdomais projektais, akcijomis, kultūrinėmis bei socializacijos programomis. Mokiniai socialinę-pilietinę veiklą gali vykdyti savarankiškai, dalyvaudami savanorystės, ar kitose veiklose ir suderinę tai su klasės auklėtoju. Mokiniai socialinę-pilietinę veiklą gali vykdyti savarankiškai, dalyvaudami savanorystės ar kitose veiklose ir suderinę tai su klasės auklėtoju;