Informacija apie ugdymo(si) 1-4 klasių mokiniams organizavimą nuo gegužės 3 dienos

  • Klasės, kuriose sutinkančių reguliariai testuotis yra mažiau nei 60 proc. ugdymą tęsia nuotoliniu būdu (prisijungimai ir tvarkaraščiai nesikeičia.)
  • Klasės, kuriose sutinkančių reguliariai testuotis yra daugiau nei 60 proc. nuo gegužės 3 d. ugdomi kontaktiniu būdu.

1. Testavimas: vyks kiekvieną savaitės pirmadienį, penktadienį; nosies landų tepinėlių ėminių tyrimas bus atliekamas greitaisiais SARS-CoV-2 antigeno testais. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremalios situacijos operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 ”Dėl tyrimų dėl COVID-19 ligos organizavimo” tyrimas nebus atliekamas mokiniams, turintiems didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių. Atsisakyti testavimo galima bet kada parašius prašymą.

2. Saugumo reikalavimai: mokykloje siekiant užtikrinti valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, priemones bus laikomasi klasių izoliacijos taikymo principo.

3. Maitinimas: rekomenduojama, kad priešpiečiams  mokiniai  maistą atsineštų iš namų  dėžutėse; nemokami pietūs 1-4 kl. mokiniams bus organizuojami mokyklos valgykloje. Nuo gegužės 3 dienos tėveliai gales išpirkti vaikams pietus mokyklos valgykloje visam mėnesiui (įėjimas iš stadiono pusės)

4. Nesutikę testuotis šių klasių mokiniai zoom platformoje turės jungtis į visas  tą dieną vykstančias pamokas pagal tvarkaraštį (nereikės jungtis į šokio ir fizinio ugdymo pamokas, kadangi jos vyks ne klasėje). Pagal susitarimą su klasės mokytoja mokiniai šiuos dalykus atsiskaitys už savarankiškai atliktas užduotis.

5. Pagalbos vaikui specialistai pagalbą teiks kontaktiniu ir nuotoliniu būdu.

6. Pailgintos darbo dienos grupių veikla nevyks.

Susipažinti su Prienų savivaldybės pateikiama informacija ir aktualiais dokumentais galite pagal nuorodas:

http://www.prienai.lt/go.php/lit/Informacija-del-pradinio-ugdymo-organizavimo-nuo-2021-m-geguzes-3-d

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/faca4d3288f111eb998483d0ae31615c

ĮSAKYMAS DĖL SAVANORIŠKO PROFILAKTINIO TYRIMO UGDYMO ĮSTAIGOSE ORGANIZAVIMO IR KOORDINAVIMO, UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO MIŠRIU BŪDU