Mokytojų taryba

Mokytojų taryba – nuolat veikianti Progimnazijos savivaldos institucija mokytojų profesiniams bei bendriems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro Progimnazijos vadovai, visi mokytojai, auklėtojai, logopedas, socialinis pedagogas, bibliotekininkas ir kiti tiesiogiai pedagoginiame procese dalyvaujantys darbuotojai.

Mokytojų taryba aptaria praktinius švietimo įgyvendinimo klausimus, svarsto mokinių ugdymo rezultatus, pedagoginės veiklos tobulinimo būdus;

svarsto Progimnazijos veiklos planą, aptaria ugdymo planų, bendrųjų programų įgyvendinimo klausimus;

kartu su Progimnazijos socialiniu pedagogu, logopedu, bibliotekininku aptaria mokinių sveikatos, saugos darbe, mokymosi, poilsio ir mitybos klausimus;

priima sprendimus dėl ugdymo proceso, vadovaudamasi bendraisiais ugdymo planais;

svarsto ir priima nutarimus teisės aktų nustatytais ir Progimnazijos direktoriaus teikiamais klausimais.

Prienų ,,Ąžuolo“ progimnazijos Mokytojų tarybos narių sąrašas 2023-2024 m.m.