Savivalda

Progimnazijos savivalda grindžiama švietimo tikslais, progimnazijoje vykdomomis švietimo programomis ir susiklosčiusiomis tradicijomis.

Progimnazijos savivaldos institucijos kolegialiai svarsto progimnazijos veiklos bei finansavimo klausimus ir pagal kompetenciją, apibrėžtą progimnazijos nuostatuose, priima sprendimus bei daro įtaką direktorės priimamiems sprendimams, atlieka visuomeninę progimnazijos valdymo priežiūrą.

Progimnazijoje veikia 5 savivaldos institucijos:

-progimnazijos taryba;

- mokytojų taryba;

- metodinė taryba;

- mokinių taryba.