Mokiniams

SVARBU 2023-2024 MOKSLO METAIS !

5-8 kl. mokiniams socialinė-pilietinė veikla privaloma. Jai skiriama 10 valandų (pamokų) per mokslo metus 6, 8 klasėse ir 20 val per mokslo metus 5, 7 klasėse. Socialinės-pilietinės veikla mokykloje organizuojama pagal ,,Prienų ,,Ąžuolo“ progimnazijos socialinės – pilietinės  veiklos organizavimo tvarkos aprašą“ (patvirtinta mokyklos direktoriaus 2023-11-10 įsakymu Nr. V-115).   Socialinės-pilietinės veiklos būdai ir formos siejamos su progimnazijos ir vietos bendruomenės poreikiais. Kiekvieno mokinio socialinė – pilietinė veikla fiksuojama elektroninio dienyno paskyroje, apariama su klasės auklėtoju vertinant mokinio asmeninę pažangą.

Prienų ,,Ąžuolo“ progimnazijos socialinės-pilietinės veiklos aprašas rasite rekomendacijas, kur, kaip ir kada galite atlikti socialinę-pilietinę veiklą, į kokius žmones galite kreiptis, kaip ją fiksuoti. .

******************************************************************************

Jei tau nepavyko atlikti užduoties, nesisekė pamokoje ar namie, jei nori sužinoti ir išmokti daugiau nei visi kiti, lankyk mokykloje organizuojamus būrelius ir konsultacijas.  Nebijok klausti mokytojo prieš pamoką, po pamokos arba užduok klausimą elektroniniame dienyne. pagalba.  Norintiems pagerinti pasiekimus, pasiruošti atsiskaitymams, olimpiadoms, konkursams ar išsiaiškinti nesuprantamus dalykus bei gauti reikiamą pagalbą organizuojamos KONSULTACIJOS.

Konsultacijų grafikas 5-8 klasių mokiniams 2023_2024

*******************************************************************************

*******************************************************************************

ĮSIVERTINAME IR PLANUOJAME PAŽANGĄ

Kiekvieną pamoką, kiekvieną dieną mokykloje žengiame pažinimo ir tobulėjimo keliu. Kaip mums sekasi, ar darome pažangą,  sužinome įsivertindami.  Norimą pažangą galime daryti tik planuodami ją. Formos naudojamos 6,8 klasėse.

5,7 klasėse bendrosios kompetencijos ugdomos integruojant į dalykus pagal atnaujintą ugdymo turinį. .

Asmeninės pažangos dalyke fiksavimo ir analizavimo formos

Kiekvieną trimestrą jūs įsivertinate savo akademinius rezultatus bei bendrąsias kompetencijas pildydami Pažangos anketą

Bendrąsias kompetencijas jums padės įsivertinti šablonai:

Asmenine kompetencija.

Iniciatyvumo ir kūrybiškumo kompetencija

Mokejimo mokytis kompetencija

Komunikavimo kompetencija

Socialinė kompetencija

Pažinimo kompetencija

**********************************************************************************