Mokiniams

SVARBU!

5-8 kl. mokiniams socialinė-pilietinė veikla privaloma. Jai skiriama 10 valandų (pamokų) per mokslo metus. Socialinės-pilietinės veikla mokykloje organizuojama pagal ,,Prienų ,,Ąžuolo“ progimnazijos socialinės – pilietinės  veiklos organizavimo tvarkos aprašą“ (patvirtinta mokyklos direktoriaus 2017-08-21 įsakymu Nr. V-118).   Socialinės-pilietinės veiklos būdai ir formos siejamos su progimnazijos ir vietos bendruomenės poreikiais. Kiekvieno mokinio socialinė – pilietinė veikla fiksuojama elektroninio dienyno paskyroje, apariama su klasės auklėtoju vertinant mokinio asmeninę pažangą.

Socialinės -pilietinės veiklos organizavimo tvarkos apraše rasite rekomendacijas, kur, kaip ir kada galite atlikti socialinę-pilietinę veiklą, į kokius žmones galite kreiptis, kaip ją fiksuoti. .

******************************************************************************

Jei tau nepavyko atlikti užduoties, nesisekė pamokoje ar namie, jei nori sužinoti ir išmokti daugiau nei visi kiti, lankyk mokykloje organizuojamus būrelius ir konsultacijas.  Nebijok klausti mokytojo prieš pamoką, po pamokos arba užduok klausimą elektroniniame dienyne. pagalba.  Norintiems pagerinti pasiekimus, pasiruošti atsiskaitymams, olimpiadoms, konkursams ar išsiaiškinti nesuprantamus dalykus bei gauti reikiamą pagalbą organizuojamos KONSULTACIJOS.

PRIENŲ „ĄŽUOLO“ PROGIMNAZIJOS 5 – 8 KLASIŲ MOKINIŲ KONSULTACIJŲ TVARKARAŠTIS 2017-2018 m.m..

PRIENŲ „ĄŽUOLO“ PROGIMNAZIJOS PRADINIŲ KLASIŲ MOKINIŲ TVARKARAŠTIS 2017-2018 M.M.

PRIENŲ „ĄŽUOLO“ PROGIMNAZIJOS NEFORMALUSIS ŠVVIETIMAS 2017-2018 m.m.

PRIENŲ „ĄŽUOLO“ PROGIMNAZIJOS NEFORMALIOJO ŠVIETIMO VEIKLŲ TVARKARAŠTIS PRADINIŲ KLASIŲ MOKINIAMS 2017-2018 M. M. I PUSMETIS

*******************************************************************************

ĮSIVERTINAME IR PLANUOJAME PAŽANGĄ

Kiekvieną pamoką, kiekvieną dieną mokykloje žengiame pažinimo ir tobulėjimo keliu. Kaip mums sekasi, ar darome pažangą,  sužinome įsivertindami.  Norimą pažangą galime daryti tik planuodami ją.

Asmeninės pažangos dalyke fiksavimo ir analizavimo formos

Kiekvieną trimestrą jūs įsivertinate savo akademinius rezultatus bei bendrąsias kompetencijas pildydami Asmeninės pažangos lapus

Bendrąsias kompetencijas jums padės įsivertinti šablonai:

Socialines_kompetencijos_pazangos_vertinimas

Pazinimo_kompetencijos_pazangos_vertinimas

Mokejimo_mokytis_kompetencijos_pazangos_vertinimas

Komunikavimo kompetenciju_pazangos_vertinimas

Iniciatyvumo_kurybingumo_kompetenciju_pazangos-vertinimas

Asmenines_kompetencijos_pazangos_vertinimas

**********************************************************************************

BUDĖJIMAS

 

Mokinių budėjimo mokykloje tvarka

2017-2018 m.m. budėjimo informacija yra mokyklos stenduose II aukšte, šios svetainės skirsnyje ,,Budėjimas“

Mokinių_budėjimo grafikas 2017_18I

Budėjimo lapas 2017_2018

 

******************************************************************************

SVEIKINAME 6A KLASĘ IR DĖKOJAME JAI UŽ PUIKŲ BUDĖJIMĄ IR PILIETIŠKUMĄ.

**********************************************************************************

Budėjimo grafikas 2014_2015 m .m. II pusmečiui

Budėjimo lapas 2014_2015 m .m. IIpusm.

Mokiniu_budejimas 2014-2015 m.m. I pusm.

Budėjimo lapas 2014_2015 m.m. I pusm.

***********************************************************************************

Pagrindinio ugdymo programos ugdymo planas 2014-2015

***********************************************************************************

Kviečiame susipažinti su 2013-2014 m.m. mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo išvadomis, kurios gautos sulaukus jūsų bei jūsų tėvelių atsakymų.   Ataskaita 2014 06 20