Mokiniams

SVARBU 2021-2021 MOKSLO METAIS !

5-8 kl. mokiniams socialinė-pilietinė veikla privaloma. Jai skiriama 10 valandų (pamokų) per mokslo metus. Socialinės-pilietinės veikla mokykloje organizuojama pagal ,,Prienų ,,Ąžuolo“ progimnazijos socialinės – pilietinės  veiklos organizavimo tvarkos aprašą“ (patvirtinta mokyklos direktoriaus 2017-08-21 įsakymu Nr. V-118).   Socialinės-pilietinės veiklos būdai ir formos siejamos su progimnazijos ir vietos bendruomenės poreikiais. Kiekvieno mokinio socialinė – pilietinė veikla fiksuojama elektroninio dienyno paskyroje, apariama su klasės auklėtoju vertinant mokinio asmeninę pažangą.

Socialinės -pilietinės veiklos organizavimo tvarkos apraše rasite rekomendacijas, kur, kaip ir kada galite atlikti socialinę-pilietinę veiklą, į kokius žmones galite kreiptis, kaip ją fiksuoti. .

******************************************************************************

Jei tau nepavyko atlikti užduoties, nesisekė pamokoje ar namie, jei nori sužinoti ir išmokti daugiau nei visi kiti, lankyk mokykloje organizuojamus būrelius ir konsultacijas.  Nebijok klausti mokytojo prieš pamoką, po pamokos arba užduok klausimą elektroniniame dienyne. pagalba.  Norintiems pagerinti pasiekimus, pasiruošti atsiskaitymams, olimpiadoms, konkursams ar išsiaiškinti nesuprantamus dalykus bei gauti reikiamą pagalbą organizuojamos KONSULTACIJOS.

Dalykų konsultacijų grafikas 2022-2023 m.m.

*******************************************************************************

*******************************************************************************

ĮSIVERTINAME IR PLANUOJAME PAŽANGĄ

Kiekvieną pamoką, kiekvieną dieną mokykloje žengiame pažinimo ir tobulėjimo keliu. Kaip mums sekasi, ar darome pažangą,  sužinome įsivertindami.  Norimą pažangą galime daryti tik planuodami ją.

Asmeninės pažangos dalyke fiksavimo ir analizavimo formos

Kiekvieną trimestrą jūs įsivertinate savo akademinius rezultatus bei bendrąsias kompetencijas pildydami Pažangos anketą

Bendrąsias kompetencijas jums padės įsivertinti šablonai:

Asmenine kompetencija.

Iniciatyvumo ir kūrybiškumo kompetencija

Mokejimo mokytis kompetencija

Komunikavimo kompetencija

Socialinė kompetencija

Pažinimo kompetencija

**********************************************************************************