Projektinė veikla

ĮGYVENDINTI PROJEKTAI

Nuo 2012 metų vasario mėnesio „Ąžuolo“ mokykla dalyvavo tarptautiniame projekte „Solidarumo sklaida“ („Revealing solidarity“). 16 organizacijų iš 15 Europos Sąjungos šalių susivienijo, kad primintų vertybes ir principus, kurie sudaro ES pagrindą, ypač akcentuojant solidarumo svarbą paprastam gyventojui. Projektas vykdomas ECOSE (Europos Kultūros Organizacija Socialiniam Švietimui), globojamas Europos Piliečių Programos.

Vykdyti „eTwinning“ projektai:

2008/2009 m. m. kartu su mokiniais iš Graikijos vykdomas projektas „The Rights of the Children“

2007/2008 m. m. kartu su mokiniais iš Italijos, Norvegijos ir Lenkijos įvykdytas projektas „Tales from…“ („Istorijos iš…“)

2007/2008 m. m. įvykdytas projektas „Christmas in different countries“

 

Projektas „BENDRAVIMAS – VERTYBĖ“ ,,Mokyklos bendruomenės bendradarbiavimo formų plėtra taikant vertybinių nuostatų formavimą bei inovatyvius švietimo metodus“ įgyvendintas 2010-1012 metais.

Mokyklos dalyvavimas šiame projekte prasidėjo 2010 metų lapkričio 26 dieną ir tęsėsi du metus. Mokykla šiame projekte dalyvavo partnerio teisėmis kartu su Nemuno pradine mokykla, ,,Žiburio“ gimnazija ir Šiaulių Didždvario gimnazija.
Šiuo projektu buvo siekiama išplėsti mokyklos bendruomenės bendradarbiavimo formas taikant vertybinių nuostatų formavimą bei inovatyvius švietimo metodus. Projekto metu į formalų ir neformalų ugdymą pasitelkiant nuotolinio mokymo priemones buvo perkeltas mokslinis vertybinių nuostatų formavimo modelis. Buvo atnaujintos ugdymo veiklos, įtraukiant į jas tėvus, vykdomas neformalus švietimas mokyklos bendruomenei, kurio tęstinumas  užtikrintas virtualioje mokymosi aplinkoje. Joje buvo sukurta terpė bendravimui tarp psichologų, soc. specialistų ir mokyklos bendruomenės narių.
Projektą vykdė Lietuvos nuotolinio ir e.mokymo (LieDM) asociacija. Asociacijos vadovai bei institucijų narių atstovai turi didžiulę patirtį nacionalinių ir tarptautinių projektų vykdyme. Pagrindinės LieDM funkcijos – užtikrinti projekto administravimą, finansų tvarkymą, įdiegti mokslinį vertybinių nuostatų formavimo modelį panaudojant nuotolinio mokymo priemones mokyklose.
Projektas finansuojamas ES fondų lėšomis. Mokykla dalyvaudama šiame projekte turėjo galimybę įsigyti ilgalaikio turto už 15 456 Lt, mokymo priemonių už 11 400 Lt, paslaugų už 17 920 Lt. Projekto vykdymui mokykloje buvo sudaryta mokytojų komanda. Projekto vykdymo laikotarpiu už numatytas projekte lėšas mokykla turėjo galimybę nusipirkti: tautinių drabužių mokiniams, demonstarcinį televizorių, 5 kompiuterius, profesionalią filmavimo kamerą.

Projekto „BENDRAVIMAS – VERTYBĖ“ koordinatorė
,,Ąžuolo“ pagrindinėje mokykloje
direktorė Irena Tarasevičienė

Įvykdyti Comenius projektai