Priėmimo informacija

 

Mokykla klases komplektuoja ir į mokyklą priima vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Prienų rajono savivaldybės tarybos patvirtintais priėmimo tvarkos aprašais ir kitais teisės aktais bei Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos mokinių priėmimo į mokyklą tvarkos aprašu.

Savo pageidavimą dėl vaiko priėmimo į mokyklą tėvai (globėjai) įformina prašymu, kurį parašo atvykę į mokyklą.

Mokykla turi steigėjo patvirtintos zonas. Iš šių zonų priimti į mokyklą mokiniai vežiojami nemokamai pagal savivaldybės tarybos patvirtintą tvarką.

Su naujai atvykusio į mokyklą mokinio tėvais sudaroma sutartis.