Priešmokyklinis ugdymas

2023 – 2024 m. m.  progimnazijoje suformuotos 5 priešmokyklinio ugdymo grupės iš kurių 1 veikia Ašmintos idaugiafunkciame centre.  Priešmokyklinis ugdymas vykdomas pagal atnaujintą Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą.

Ugdymo tikslas: Atsižvelgiant į kiekvieno vaiko patirtį, galias, ugdymosi poreikius, vadovaujantis humanistinėmis ir demokratinėmis vertybėmis, užtikrinti palankias asmenybės raidos ir ugdymo(si) sąlygas, padėti pasirengti sėkmingai pradėti mokytis pirmoje klasėje.

Vaiko pasiekimai vertinami remiantis Priešmokyklinio ugdymo Programoje pateiktais pasiekimų aprašais, išskiriant 3 pasiekimų lygius: iki pagrindinio lygio, pagrindinis lygis, virš pagrindinio lygio. Informacija apie vaiko pasiekimus kaupiama ir fiksuojama vaiko pasiekimų apraše-aplanke. Vaiko pasiekimai pateikiami aprašomuoju būdu – trumpais komentarais, nusakančiais, kokios yra vaiko stiprybės, kas jau pasiekta, ką reikia tobulinti.  Pasiekimų įvertinimas atliekamas 2 kartus per mokslo metus: rugsėjo mėn. ( apžvalginis) ir gegužės mėn. (apibendrinamasis).

Pagal poreikį vaikams teikiama pagalbos vaikui specialistų pagalba, sudarytos tinkamos sąlygos vaikų poilsiui ir maitinimui.

Mokykloje patvirtinti 3 priešmokyklinio ugdymo grupių modeliai:

  • antras modelis. Priešmokyklinio ugdymo grupė, kurios veiklos trukmė 6 val. 36 min. per dieną (33 val. per savaitę ). Grupėje dirba priešmokyklinio ugdymo mokytoja ir mokytojos padėjėja.
  • trečias modelis. Trys priešmokyklinio ugdymo grupės, kurių veiklos trukmė 10 val. 30 min. per dieną (52 val. 30 min. per savaitę). Kiekvienoje grupėje dirba 2 priešmokyklinio ugdymo mokytojos, mokytojo padėjėja.
  • šeštas modelis. Jungtinė ikimokyklinio-priešmokyklinio ugdymo grupė Ašmintos daugiafunkciame centre. Veiklos trukmė 10 val. 30 min. per dieną (52 val. 30 min. per savaitę). Grupėje dirba priešmokyklinio ugdymo mokytoja ir mokytojos padėjėja. Ugdymo procesas diferencijuojamas, pritaikomas skirtingo amžiaus vaikams.