Mokytojo padėjėjos

 • Padėjėjos dirba su mokiniu ar mokinių grupe, bendradarbiaudamos su mokytoju, auklėtoju, specialiuoju pedagogu, logopedu ir kitais specialistais.
 • Padėjėjos dirba vadovaudamosios LR įstatymais, LR Vyriausybės nutarimais, LR švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais, mokyklos darbo tvarkos taisyklėmis, šiuo pareigybės aprašymu ir etikos kodeksu.

Pagrindinės mokytojo padėjėjų pareigos:

Padėti mokiniui (mokinių grupei):

 • Orientuotis ir judėti aplinkoje, susijusioje su ugdymu(si), mokykloje ir už jos ribų ugdomosios veiklos, pamokų, pertraukų, popamokinės veiklos, papildomo ugdymo, renginių ir išvykų metu;
 • Apsitarnauti, pavalgyti, pasirūpinti asmens higiena;
 • Įsitraukti į ugdomąją veiklą ir pagal galimybes joje dalyvauti:
 • Paaiškina mokytojo skirtas užduotis ir talkina jas atliekant;
 • Padeda perskaityti ar perskaito tekstus, skirtus mokymuisi;
 • Padeda užsirašyti ar užrašo mokymo medžiagą;
 • Padeda tinkamai naudotis ugdymui skirta kompensacine technika ir mokymo bei kompensacinėmis priemonėmis;
 • Atlikti kitą su ugdymu(si), savitarna, savitvarka, maitinimu(si) susijusią veiklą;
 • Padeda mokiniui pritaikyti mokytojo ar specialistų parengtą mokomąją medžiagą.