Mokytojo padėjėjos

Laima Šukienė, Roberta Zykuvienė, Diana Juškevičienė, Eglė Eininkienė, Reda Tamašauskienė,  Virginija Dubinskienė, Sonata Dūdienė.

 1. Padėjėjos dirba su mokiniu ar mokinių grupe, bendradarbiaudamos su mokytoju, auklėtoju, specialiuoju pedagogu, logopedu ir kitais specialistais.
 2. Padėjėjos dirba vadovaudamosios LR įstatymais, LR Vyriausybės nutarimais, LR švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais, mokyklos darbo tvarkos taisyklėmis, šiuo pareigybės aprašymu ir etikos kodeksu.

Pagrindinės mokytojo padėjėjų pareigos:

Padėti mokiniui (mokinių grupei):

 • Orientuotis ir judėti aplinkoje, susijusioje su ugdymu(si), mokykloje ir už jos ribų ugdomosios veiklos, pamokų, pertraukų, popamokinės veiklos, papildomo ugdymo, renginių ir išvykų metu;
 • Apsitarnauti, pavalgyti, pasirūpinti asmens higiena;
 • Įsitraukti į ugdomąją veiklą ir pagal galimybes joje dalyvauti:
 • Paaiškina mokytojo skirtas užduotis ir talkina jas atliekant;
 • Padeda perskaityti ar perskaito tekstus, skirtus mokymuisi;
 • Padeda užsirašyti ar užrašo mokymo medžiagą;
 • Padeda tinkamai naudotis ugdymui skirta kompensacine technika ir mokymo bei kompensacinėmis priemonėmis;
 • Atlikti kitą su ugdymu(si), savitarna, savitvarka, maitinimu(si) susijusią veiklą;
 • Padeda mokiniui pritaikyti mokytojo ar specialistų parengtą mokomąją medžiagą.