Vykdomi projektai

Vykdomi tarptautiniai projektai

 

daiva

  •  Prienų „Ąžuolo“ progimnazija dalyvauja Prienų r. savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus koordinuojamame „Erasmus+“ programos 1 pagrindinio veiksmo bendrojo ugdymo darbuotojų mobilumo projekte Nr.2022-1-LT01-KA121-SCH-000066084.

Liepos 3-8 d. „Ąžuolo“ progimnazijos atstovai, kartu su kitų rajono mokyklų vadovais, turėjo nuostabią galimybę kelti kvalifikaciją, gilinti savo žinias bei praktinius įgūdžius Florencijoje, Italijoje 30 val. mokymuose „Sėkmingo projekto rašymas savo mokyklai“ finansuojamuose iš Europos Sąjungos „Erasmus+” KA1 programos bendrojo ugdymo darbuotojų mobilumo projekto. Projekto mokymų tikslas – paskatinti ir įgalinti mokyklų vadovus, mokytojus rengti tarptautinius projektus, finansuojamus iš Europos sąjungos „Erasmus+” programos. Kursų dalyviai buvo išsamiai supažindinti su „Erasmus+“ projektų rengimo reikalavimais, pagrindiniais Europos politiką ir vystymąsi reglamentuojančiais dokumentais, politikos prioritetais, vertybėmis, turėjo galimybę praktinėse veiklose įtvirtinti projekto rengimo įgūdžius, atsižvelgdami į projekto problemos identifikavimui, struktūrai, tikslams ir uždaviniams, veiklų planavimui, biudžeto sudarymui, rezultatų pateikimui ir sklaidai taikytinus reikalavimus.

Šie kursai suteikė daug „Erasmus+” projektų rengime pritaikomų teorinių žinių ir praktinių įgūdžių, kuriuos panaudosime artimiausiu metu.  Daug neišdildomų įspūdžių paliko ir pati Florencija, jos įspūdingas istorinis ir kultūrinis paveldas, prie kurio mokymų dalyviai turėjo galimybę prisiliesti laisvu nuo mokymų metu.

Daiva Kleizaitė

356597341_724163372817825_3633729926849488013_n

Birželio 19 – 23 dienomis Prienų rajono mokytojai iš Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos (J. Bakienė ir J. Skinzerienė), „Žiburio“ gimnazijos, Prienų rajono – Jiezno ir Stakliškių gimnazijų, Balbieriškio ir Pakuonio pagrindinių mokyklų dalyvavo „Erasmus+“ programos bendrojo ugdymo darbuotojų mobilumo projekto kursuose „STEAM: naujas mokymo ir mokymosi būdas“. Šių kursų tikslas – susipažinti ir išmokti programavimo ir loginio mąstymo, pasinaudojant „Scratch“ ir „Mblock“ programomis. Kursai buvo organizuojami taip, kad parodytų programų pritaikomumo įvairiose pamokose galimybes. Mokymai vyko Sevilijoje, Ispanijoje. Juos vedė Idevelop Training S.L. dėstytoja Ana Rueda. Kursų pirmąją dieną buvome supažindinti su Ispanijos mokymo sistema, buvo diskutuojama kuo ji panaši į Lietuvos ir kitų šalių (įvadinėje dalyje dalyvavo skirtingų valstybių mokytojai: Lietuvos, Graikijos, Lenkijos). Vėliau buvome supažindinti programavimu. Atliekant įvairias užduotis – sukurti mokomąjį žaidimą, užprogramuoti robotą skirtingoms veikloms, plėtėme dalykines ir kompiuterinio raštingumo kompetencijas. Užduotims atlikti buvo taikomi skirtingi darbo metodai – nuo individualaus iki skirtingų dydžių grupių, taip pat teko atsakinėti į dėstytojos pateiktus klausimus. Labai buvo smagu girdimą teoriją iškart taikyti praktiškai. Taip pat dėstytoja nuolatos išsakydavo idėjų kur tai galima pritaikyti skirtingose pamokose, skatinant vaikų loginį mąstymą ir kūrybiškumą (kuriant filmukus – pristatymus, modeliuojant praktines veiklas ir t.t.) Šie mokymai įkvėpė mus dirbti šiuolaikiškiau, tobulinti turimą kvalifikaciją, ieškoti naujų, mokinius motyvuojančių mokymo(si) būdų.

 

 

  • Prienų „Ąžuolo“ progimnazija dalyvauja Prienų r. savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus koordinuojamame „Erasmus+“ programos 1 pagrindinio veiksmo bendrojo ugdymo darbuotojų mobilumo projekte Nr.2021-1-LT01-KA121-SCH-000005587.

 

2023 m. balandžio 24-29 d.  mokytojai iš Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos ir kitų rajono mokyklų dalyvavo „Erasmus+“ programos bendrojo ugdymo mokytojų mobilumo projekto kursuose „Mokymo strategijos tenkinančios įvairius visų mokinių poreikius“.

Kursai vyko Nicoje, Prancūzijoje, bendradarbiaujant su kolegėmis iš kitų Europos šalių (Maltos, Italijos, Ispanijos, Slovakijos, Lenkijos, Kroatijos). Užsiėmimuose su  „Europass Teacher Academy“ lektore Frances Osborne diskutavome apie užduočių diferencijavimą, išmokome išsiaiškinti mokinių stipriąsias ir silpnąsias puses, įtraukti skirtingų mokymosi poreikių turinčius mokinius į pamokų veiklas.

Pasitelkdamos išmaniąsias technologijas, planavome pamokos eigą, pristatėme savo idėjas kolegoms, dalinomės patirtimi. Mokėmės taikyti naujus efektyvias programas mokinių motyvavimui, darbui pamokoje  ir galutinio produkto pristatymui (Coggle, StoryJumper, EdPuzzle).

Įdomi buvo ir kultūrinė mokymų dalis, kurios metu lankėme gražiausias Nicos vietas, daug sužinojome apie šio Prancūzijos regiono kultūrą. Šie mokymai mus įkvėpė dirbti dar šiuolaikiškiau, taikyti naujausius metodus įtraukiant visus mokinius į ugdomąsias veiklas, siekiant geresnių jų mokymosi rezultatų ir pažangos.

********************************************************************************************************************************************************************

2023 m. gegužės 8- 12 dienomis Prienų ,,Ąžuolo“ progimnazijos mokytoja dalyvavo ,,Erasmus+“ programos bendrojo ugdymo darbuotojų mobilumo projekto kursuose ,,Sumanus pažangos vertinimas ir įsivertinimas“.

https://www.azuolas.prienai.lm.lt/?p=12075

 

********************************************************************************************************************************************************************

2023 vasario 18-25 dienomis vyko pirmieji Berlyne europass Teachers Academy organizuoti mokymai, kuriuose rajono švietimo įstaigų vadovai tobulino lyderystės kompetencijas  ir nagrinėjo Erasmus+ programą ir projektų rengimo galimybes,  projektų valdymą.  Pagrindinis mobilumo tikslas – kaip sėkmingai parengti Erasmus+ programos projektą ir gauti finansavimą. Aptarėme  tikslų, uždavinių, veiklos stebėjimo, rizikos vertinimo ir viešinimo sritis, pagrindinius   projekto plano rengimo principus, komunikacijos planavimo svarbą.

Naudodami SSGG analizės metodą galėjome išanalizuoti  stiprybes, silpnybes, galimybes ir grėsmes projekto tikslų, problemų išgryninimui. Susipažinome ir išbandėme įvairias projektų ir biudžetų planavimo ir valdymo priemones.

Birželio 13-15 dienomis Prienų ,,Ąžuolo” progimnazijos, ,,Revuonos” pagrindinės mokyklos, ,,Žiburio” gimnazijos ir Prienų rajono Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos mokytojos: Edita Valatkienė, Jurgita Mučekienė, Živilė Jurkšienė ir Evita Maksvytienė dalyvavo Erasmus + mobilumo veiklose Lenkijoje – Punsko Dariaus ir Girėno pagrindinėje mokykloje.

Projekto metu stebėjome, aptarėme dvi lietuvių kalbos ir dvi anglų kalbos pamokas, susipažinome su mokyklos veiklomis, ugdymo procesu, žiūrėjome  7 klasės mokinių mokslo metų eigoje sukurtą filmą pagal V. V. Landsbergio knygą ,,Arklio Dominyko kelionė į žvaigždes”. Dalyvavome mokykloje organizuotame Gedulo ir Vilties dienos minėjime bei mokyklos šventėje, skirtoje paminėti S. Dariaus ir S. Girėno ,,Lituanicos” skrydžio 90-mečiui. Punske lankėmės J. Vainos etnografiniame muziejuje. Nuvykome į Seinų ,,Žiburio” mokyklą, kurioje direktorius A. Vaicekauskas papasakojo mokyklos atsiradimo istoriją ir aprodė mokymo(si) erdves.

Diskusijų su mokytojais ir administracija metu supratome, kokia svarbi tame krašte gyvenantiems lietuviams yra lietuvių kalba, istorija, kultūra ir kaip puoselėjama tautinė tapatybė, pasisėmėme daug patirties ir idėjų, kurias įgyvendinsime savo mokyklose

Projekto dalyvės

 

********************************************************************************************************************************************************************

  • Prienų „Ąžuolo“ progimnazija dalyvauja Prienų r. savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus koordinuojamame „Erasmus+“ programos 1 pagrindinio veiksmo bendrojo ugdymo darbuotojų mobilumo projekte Nr. 2020-1-LT01-KA101-077685 „Mokymuisi palanki aplinka: nuo poreikio link poveikio“. Švietimo mainų paramos fondo direktoriaus įsakymu projektui skirta 146 301,00 eurų dotacija.Šį projektą įgyvendina konsorciumas – visos Prienų rajono bendrojo ugdymo mokyklos ir lopšeliai-darželiai. Projektas bus įgyvendinamas 2020 m. gruodžio–2022 m. birželio mėn. Projekto tikslas – sukurti mokinių mokymuisi palankią mokyklų emocinę aplinką sudarant sąlygas mokyklų darbuotojams įgyti reikiamų žinių ir įgūdžių šioje srityje, susipažinti su kitų Europos Sąjungos šalių patirtimi. Projekto veiklomis mokyklų emocinė aplinka bus gerinama dviem aspektais: emociškai tvarių santykių tarp mokyklos bendruomenės narių kūrimas ir patyčių eliminavimas mokyklos aplinkoje. Todėl 66 projekto dalyviai (vadovai, mokytojai, klasių auklėtojai, pagalbos mokiniui specialistai) turės galimybes dalyvauti savaitės trukmės kursuose Graikijoje, Ispanijoje, Italijoje, Kroatijoje, Portugalijoje ir Slovėnijoje. Iš kursų parsivežtas mokyklų emocinės aplinkos gerinimo idėjas jie įgyvendins kasdienėje praktikoje savo mokyklose.

********************************************************************************************************************************************************************

 

 

  • Programos „Erasmus+“ 2020 m. mokyklų mainų partnerysčių (KA229) projektas “MATHS IN MOTION“ („MATEMATIKA JUDESYJE“)

Projekto trukmė 2 metai.

Projekte dalyvauja 5 mokyklos iš ES šalių – Švedijos, Estijos, Portugalijos, Čekijos ir Lietuvos. Šalis koordinatorė – Čekija.

Projekte bus vystomos dvi pagrindinės veiklų sritys - matematika ir socialinės-kultūrinės veiklos. Matematikos dalyko veiklos bus glaudžiai susietos su kūno kultūra, daile, IT. Bus gilinamasi ir tyrinėjama tokios sritys, kaip matematika dailėje, matematiniai žaidimai, logika, geometrija, statistika.

  • Programos „Erasmus+“ 2020 m. strateginės partnerystės projektas “IMPROVE TEACHING AND ACHIEVE RESULTS THROUGH INCLUSION“ („Menas & IT – Mokymo gerinimas ir rezultatų pasiekimas per įtraukimą“) sutarties nr. - 2020-1-ro01-KA227-sch-095346

Projekto trukmė 2 metai.

Dalyvauja – 5 mokyklos iš ES šalių – Rumunijos, Portugalijos, Ispanijos, Turkijos ir Lietuvos. Šalis koordinatorė – Rumunija.

Projekto vykdymo laikotarpis - 01.03.2021-28.02.2023.

Projekto struktūra – 4 semestrai, per kuriuos perskaitomos keturios knygos; Plėtojamos 4 temos, apimančios įvairias veiklas, susietas su kiekviena knygos tema.

Projekto prioritetai ir kryptys:

1. Įgūdžių vystymas ir įtraukimas per kūrybiškumą ir menus.

2. Mokomųjų dalykų profilio stiprinimas.

3. Spręsti ankstyvo išėjimo iš mokyklos ir nepalankios padėties problemas.