Vykdomi projektai

Vykdomi tarptautiniai projektai

 

daiva

  •  Prienų „Ąžuolo“ progimnazija dalyvauja Prienų r. savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus koordinuojamame „Erasmus+“ programos 1 pagrindinio veiksmo bendrojo ugdymo darbuotojų mobilumo projekte Nr.2022-1-LT01-KA121-SCH-000066084.

Informacija ruošiama

 

 

  • Prienų „Ąžuolo“ progimnazija dalyvauja Prienų r. savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus koordinuojamame „Erasmus+“ programos 1 pagrindinio veiksmo bendrojo ugdymo darbuotojų mobilumo projekte Nr.2021-1-LT01-KA121-SCH-000005587.

 

2023 m. balandžio 24-29 d.  mokytojai iš Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos ir kitų rajono mokyklų dalyvavo „Erasmus+“ programos bendrojo ugdymo mokytojų mobilumo projekto kursuose „Mokymo strategijos tenkinančios įvairius visų mokinių poreikius“.

Kursai vyko Nicoje, Prancūzijoje, bendradarbiaujant su kolegėmis iš kitų Europos šalių (Maltos, Italijos, Ispanijos, Slovakijos, Lenkijos, Kroatijos). Užsiėmimuose su  „Europass Teacher Academy“ lektore Frances Osborne diskutavome apie užduočių diferencijavimą, išmokome išsiaiškinti mokinių stipriąsias ir silpnąsias puses, įtraukti skirtingų mokymosi poreikių turinčius mokinius į pamokų veiklas.

Pasitelkdamos išmaniąsias technologijas, planavome pamokos eigą, pristatėme savo idėjas kolegoms, dalinomės patirtimi. Mokėmės taikyti naujus efektyvias programas mokinių motyvavimui, darbui pamokoje  ir galutinio produkto pristatymui (Coggle, StoryJumper, EdPuzzle).

Įdomi buvo ir kultūrinė mokymų dalis, kurios metu lankėme gražiausias Nicos vietas, daug sužinojome apie šio Prancūzijos regiono kultūrą. Šie mokymai mus įkvėpė dirbti dar šiuolaikiškiau, taikyti naujausius metodus įtraukiant visus mokinius į ugdomąsias veiklas, siekiant geresnių jų mokymosi rezultatų ir pažangos.

********************************************************************************************************************************************************************

2023 m. gegužės 8- 12 dienomis Prienų ,,Ąžuolo“ progimnazijos mokytoja dalyvavo ,,Erasmus+“ programos bendrojo ugdymo darbuotojų mobilumo projekto kursuose ,,Sumanus pažangos vertinimas ir įsivertinimas“.

https://www.azuolas.prienai.lm.lt/?p=12075

 

********************************************************************************************************************************************************************

2023 vasario 18-25 dienomis vyko pirmieji Berlyne europass Teachers Academy organizuoti mokymai, kuriuose rajono švietimo įstaigų vadovai tobulino lyderystės kompetencijas  ir nagrinėjo Erasmus+ programą ir projektų rengimo galimybes,  projektų valdymą.  Pagrindinis mobilumo tikslas – kaip sėkmingai parengti Erasmus+ programos projektą ir gauti finansavimą. Aptarėme  tikslų, uždavinių, veiklos stebėjimo, rizikos vertinimo ir viešinimo sritis, pagrindinius   projekto plano rengimo principus, komunikacijos planavimo svarbą.

Naudodami SSGG analizės metodą galėjome išanalizuoti  stiprybes, silpnybes, galimybes ir grėsmes projekto tikslų, problemų išgryninimui. Susipažinome ir išbandėme įvairias projektų ir biudžetų planavimo ir valdymo priemones.

********************************************************************************************************************************************************************

  • Prienų „Ąžuolo“ progimnazija dalyvauja Prienų r. savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus koordinuojamame „Erasmus+“ programos 1 pagrindinio veiksmo bendrojo ugdymo darbuotojų mobilumo projekte Nr. 2020-1-LT01-KA101-077685 „Mokymuisi palanki aplinka: nuo poreikio link poveikio“. Švietimo mainų paramos fondo direktoriaus įsakymu projektui skirta 146 301,00 eurų dotacija.Šį projektą įgyvendina konsorciumas – visos Prienų rajono bendrojo ugdymo mokyklos ir lopšeliai-darželiai. Projektas bus įgyvendinamas 2020 m. gruodžio–2022 m. birželio mėn. Projekto tikslas – sukurti mokinių mokymuisi palankią mokyklų emocinę aplinką sudarant sąlygas mokyklų darbuotojams įgyti reikiamų žinių ir įgūdžių šioje srityje, susipažinti su kitų Europos Sąjungos šalių patirtimi. Projekto veiklomis mokyklų emocinė aplinka bus gerinama dviem aspektais: emociškai tvarių santykių tarp mokyklos bendruomenės narių kūrimas ir patyčių eliminavimas mokyklos aplinkoje. Todėl 66 projekto dalyviai (vadovai, mokytojai, klasių auklėtojai, pagalbos mokiniui specialistai) turės galimybes dalyvauti savaitės trukmės kursuose Graikijoje, Ispanijoje, Italijoje, Kroatijoje, Portugalijoje ir Slovėnijoje. Iš kursų parsivežtas mokyklų emocinės aplinkos gerinimo idėjas jie įgyvendins kasdienėje praktikoje savo mokyklose.

********************************************************************************************************************************************************************

 

 

  • Programos „Erasmus+“ 2020 m. mokyklų mainų partnerysčių (KA229) projektas “MATHS IN MOTION“ („MATEMATIKA JUDESYJE“)

Projekto trukmė 2 metai.

Projekte dalyvauja 5 mokyklos iš ES šalių – Švedijos, Estijos, Portugalijos, Čekijos ir Lietuvos. Šalis koordinatorė – Čekija.

Projekte bus vystomos dvi pagrindinės veiklų sritys - matematika ir socialinės-kultūrinės veiklos. Matematikos dalyko veiklos bus glaudžiai susietos su kūno kultūra, daile, IT. Bus gilinamasi ir tyrinėjama tokios sritys, kaip matematika dailėje, matematiniai žaidimai, logika, geometrija, statistika.

  • Programos „Erasmus+“ 2020 m. strateginės partnerystės projektas “IMPROVE TEACHING AND ACHIEVE RESULTS THROUGH INCLUSION“ („Menas & IT – Mokymo gerinimas ir rezultatų pasiekimas per įtraukimą“) sutarties nr. - 2020-1-ro01-KA227-sch-095346

Projekto trukmė 2 metai.

Dalyvauja – 5 mokyklos iš ES šalių – Rumunijos, Portugalijos, Ispanijos, Turkijos ir Lietuvos. Šalis koordinatorė – Rumunija.

Projekto vykdymo laikotarpis - 01.03.2021-28.02.2023.

Projekto struktūra – 4 semestrai, per kuriuos perskaitomos keturios knygos; Plėtojamos 4 temos, apimančios įvairias veiklas, susietas su kiekviena knygos tema.

Projekto prioritetai ir kryptys:

1. Įgūdžių vystymas ir įtraukimas per kūrybiškumą ir menus.

2. Mokomųjų dalykų profilio stiprinimas.

3. Spręsti ankstyvo išėjimo iš mokyklos ir nepalankios padėties problemas.