Metodinė taryba

Metodinę tarybą sudaro metodinių grupių pirmininkai ir mokytojų išrinkti mokytojai. Tarybai vadovauja tarybos narių išrinktas pirmininkas;

Metodinė taryba veikia pagal nuostatus, kuriems pritaria Progimnazijos taryba ir tvirtina Progimnazijos direktorius;

Metodinė taryba nustato mokytojų metodinės veiklos prioritetus, mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius;inicijuoja pedagoginių inovacijų diegimą Progimnazijoje;teikia Progimnazijos direktoriui suderintus metodinių grupių siūlymus dėl ugdymo turinio formavimo ir jo įgyvendinimo organizavimo gerinimo.

SUDĖTIS:

pirmininkė – Lina Venclovaitė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė;

nariai:

  • Ina Radzevičienė,  pradinių  klasių vyresnioji mokytoja  –  pradinių klasių mokytojų  metodinės grupės pirmininkė;
  • Edita Valatkienė, lietuvių k. vyr.mokytoja – lietuvių kalbos, dorinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkė;
  • Edita Juknevičienė, anglų kalbos vyr. mokytoja – užsienio kalbų mokytojų metodinės grupės pirmininkė;
  • Romutė Stonkuvienė, matematikos mokytoja metodininkė  -  matematikos  ir informacinių technologijų mokytojų metodinės grupės pirmininkė;
  • Povilas Veteris, istorijos vyr.mokytojas – gamtamokslinių ir socialinių mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkas;
  • Marina Charitonova, muzikos mokytoja metodininkė – technologijų, dailės, muzikos ir kūno kultūros mokytojų metodinės grupės  pirmininkė;
  • Jurgita Bakienė, 7a kl. auklėtoja, anglų kalbos vyr. mokytoja – klasių auklėtojų metodinės grupės pirmininkė;
  • Romutė Kuncevičienė, priešmokyklinės grupės vyr. mokytoja, priešmokyklinio ugdymo mokytojų ir padėjėjų metodinės grupės pirmininkė.

Metodinės tarybos veiklą kuruoja direktorės pavaduotoja ugdymui Vilija Bičinskienė.