Metodinė taryba

Metodinę tarybą sudaro metodinių grupių pirmininkai ir mokytojų išrinkti mokytojai. Tarybai vadovauja tarybos narių išrinktas pirmininkas;

Metodinė taryba veikia pagal nuostatus, kuriems pritaria Progimnazijos taryba ir tvirtina Progimnazijos direktorius;

Metodinė taryba nustato mokytojų metodinės veiklos prioritetus, mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius;inicijuoja pedagoginių inovacijų diegimą Progimnazijoje;teikia Progimnazijos direktoriui suderintus metodinių grupių siūlymus dėl ugdymo turinio formavimo ir jo įgyvendinimo organizavimo gerinimo.

SUDĖTIS:

pirmininkė – Lina Venclovaitė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė;

nariai:

  • Rima Lyberienė,  pradinių  klasių  mokytoja  metodininkė –  pradinių klasių mokytojų  metodinės grupės pirmininkė;
  • Lina Skurdelienė, dorinio ugdymo vyr.mokytoja – lietuvių kalbos, dorinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkė;
  • Sonata Pikienė, anglų kalbos vyr. mokytoja – užsienio kalbų mokytojų metodinės grupės pirmininkė;
  • Violeta Grigonienė, matematikos mokytoja metodininkė  -  matematikos  ir informacinių technologijų mokytojų metodinės grupės pirmininkė;
  • Jurgita Bakienė, biologijos vyr.mokytoja – gamtamokslinių ir socialinių mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkė;
  • Dalia Dragūnienė, dailės, technologijų mokytoja metodininkė – technologijų, dailės, muzikos ir kūno kultūros mokytojų metodinės grupės  pirmininkė;
  • Vilija Bičinskienė, 6b kl. auklėtoja, anglų kalbos vyr. mokytoja – klasių auklėtojų metodinės grupės pirmininkė;
  • Rita Margelevičiūtė, Ašmintos daugiafunkcio centro pradinių klasių vyr.mokytoja, deleguota pradinių klasių mokytojų metodinės grupės;
  • Dovilė Šatienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė, deleguota pradinių klasių mokytojų metodinės grupės.

Metodinės tarybos veiklą kuruoja direktorės pavaduotoja ugdymui Giedrė Tautvydienė.

Metodinės tarybos nariai 2019 – 2020 m.m.