Metodinė taryba

Metodinę tarybą sudaro metodinių grupių pirmininkai ir mokytojų išrinkti mokytojai. Tarybai vadovauja tarybos narių išrinktas pirmininkas;

Metodinė taryba veikia pagal nuostatus, kuriems pritaria Progimnazijos taryba ir tvirtina Progimnazijos direktorius;

Metodinė taryba nustato mokytojų metodinės veiklos prioritetus, mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius;inicijuoja pedagoginių inovacijų diegimą Progimnazijoje;teikia Progimnazijos direktoriui suderintus metodinių grupių siūlymus dėl ugdymo turinio formavimo ir jo įgyvendinimo organizavimo gerinimo.

SUDĖTIS:

pirmininkė – Lina Venclovaitė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė;

nariai:

Rasa Bartkutė – pradinių klasių mokytoja metodininkė – pradinių klasių mokytojų metodinės grupės pirmininkė;

Rita Margelevičūtė, pradinių klasių vyr. mokytoja, deleguota pradinių klasių mokytojų metodinės grupės;

Lina Skurdelienė, dorinio ugdymo mokytoja metodininkė – lietuvių kalbos, dorinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkė;

Sonata Pikienė, anglų kalbos vyr. mokytoja – užsienio kalbų mokytojų metodinės grupės pirmininkė;

Violeta Grigonienė, matematikos mokytoja metodininkė -  matematikos  ir informacinių technologijų mokytojų metodinės grupės pirmininkė;

Danutė Ramanauskienė, geografijos mokytoja metodininkė– gamtamokslinių ir socialinių mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkė;

Dalia Dragūnienė, technologijų, dailės mokytoja metodininkė – technologijų, dailės, muzikos ir kūno kultūros mokytojų metodinės grupės  pirmininkė;

Vilija Bičinskienė, 8c kl. auklėtoja, anglų kalbos vyr. mokytoja – klasių auklėtojų metodinės grupės pirmininkė.

Metodinės tarybos veiklą kuruoja direktorės pavaduotoja ugdymui Giedrė Tautvydienė.