Mokinių taryba

Mokinių taryba – nuolat veikianti Progimnazijos mokinių savivaldos institucija. Mokinių savivaldos institucijos nariai yra klasių susirinkimų deleguoti atstovai.

Mokinių taryba:

  • svarsto mokinių teisių klausimus Progimnazijoje;
  • inicijuoja ir padeda organizuoti Progimnazijos renginius, akcijas, vykdyti prevencines programas;
  • teikia siūlymus dėl mokymo organizavimo, vaikų neformaliojo švietimo programų plėtros, socialinės veiklos;
  • dalyvauja rengiant Progimnazijos veiklą reglamentuojančius dokumentus;
  • susitaria dėl institucijos veiklos organizavimo, deleguoja narius į Progimnazijos tarybą;
  • rūpinasi drausmės ir tvarkos užtikrinimu Progimnazijoje;
  • už savo veiklą mokinių taryba atsiskaito mokinių susirinkimuose.

Mokinių tarybos sąrašas 2018-2019m.m.

Mokinių taryba 2017-2018 m. m.

MOKINIŲ TARYBOS NARIAI 2017-2018

MOKINIŲ TARYBOS NAUJŲ NARIŲ KRIKŠTYNOS 2017-2018 M.M.

Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos mokinių tarybos narių sąrašas 2016-2017 m. m.

Mokinių tarybos veiklos planas 2015-2016 m. m.

Mokinių tarybos veiklos nuostatai