Progimnazijos nuostatai

PATVIRTINTA

Prienų rajono savivaldybės tarybos

2013 m. liepos  18 d.

sprendimu Nr. T3-120

 

PRIENŲ „ĄŽUOLO“ PROGIMNAZIJOS

 NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos (toliau – Progimnazija) teisinę formą, priklausomybę, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, buveinę, mokyklos grupę, tipą, pagrindinę paskirtį, mokymo kalbą ir mokymo formas, veiklos teisinį pagrindą, sritį, rūšis, tikslą, uždavinius, funkcijas, mokymosi pasiekimus įteisinančių dokumentų išdavimą, mokyklos teises, veiklos organizavimą ir valdymą, savivaldą, darbuotojų priėmimą į darbą, jų darbo apmokėjimo tvarką ir atestaciją, lėšas, jų naudojimo tvarką ir finansinės veiklos kontrolę, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarką.

Oficialusis mokyklos pavadinimas – Prienų ,,Ąžuolo“ progimnazija; trumpasis pavadinimas – ,,Ąžuolo“ progimnazija. Progimnazija įregistruota Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre, kodas 190190269.

Mokyklos įsteigimo data: mokykla įsteigta – 1987 metais. Nuo 1999 metų rugsėjo mokykla pavadinta ,,Ąžuolo“ vardu,  o nuo 2002 metų rugsėjo reorganizuota į pagrindinę mokyklą. 2012 m. gegužės 17 d. Prienų r. savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T – 145 mokykla nuo 2012 m. rugsėjo 1 d. reorganizuota į Prienų ,,Ąžuolo“ progimnaziją.

Progimnazijos teisinė forma – biudžetinė įstaiga.

Progimnazijos priklausomybė – savivaldybės mokykla.

Progimnazijos savininkas – Prienų rajono savivaldybė, kodas 111107225, Laisvės a. 12, LT-59126 Prienai. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Prienų rajono savivaldybės taryba:

            6.1. tvirtina Progimnazijos nuostatus;

            6.2. priima į pareigas ir iš jų atleidžia Progimnazijos direktorių;

            6.3. priima sprendimą dėl Progimnazijos buveinės pakeitimo;

            6.4. priima sprendimą dėl Progimnazijos reorganizavimo ar likvidavimo;

            6.5. tvirtina didžiausią leistiną pareigybių skaičių;

            6.6. priima sprendimą dėl Progimnazijos filialo steigimo ir jo veiklos nutraukimo;

            6.7. skiria ir atleidžia likvidatorių arba sudaro likvidacinę komisiją ir nutraukia jos įgaliojimus;

            6.8. sprendžia kitus Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatyme, kituose įstatymuose ir Progimnazijos nuostatuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

Progimnazijos buveinė – Kęstučio g. 45, LT-59129 Prienai.

Švietimo įstaigos grupė – bendrojo ugdymo.

Švietimo įstaigos tipas – progimnazija.

 Pagrindinė Progimnazijos paskirtis – bendrosios paskirties mokykla.

Mokymo kalba –  lietuvių.

Mokymo formos – grupinio mokymosi forma, pavienio mokymosi forma. Mokymo organizavimo būdai – kasdienis, savarankiškas.

Progimnazijos vykdomos programos: ikimokyklinio ugdymo, priešmokyklinio ugdymo, pradinio ugdymo, pagrindinio ugdymo I dalies, individualizuota pradinio ugdymo, individualizuota I dalies pagrindinio ugdymo.

Progimnazija išduoda pagal pradinio ir I dalies pagrindinio ugdymo programas mokymosi pasiekimus įteisinančius dokumentus.

Progimnazija turi skyrių:

            15.1. Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos Ašmintos daugiafunkcis centras (toliau tekste –Ašmintos daugiafunkcis centras):

15.1.1.centro buveinė – Dvaro g. 4, Ašmintos kaimas, Ašmintos sen., LT-59326 Prienų r. sav.

15.1.2. mokymo kalba – lietuvių;

15.1.3. mokymo formos – grupinio mokymosi forma, pavienio mokymosi forma. Mokymo organizavimo būdai – kasdienis, savarankiškas;

 15.1.4. vykdomos programos: ikimokyklinio ugdymo, priešmokyklinio ugdymo ir pradinio ugdymo.

16. Ašmintos daugiafunkcis centras nėra juridinis asmuo ir veikia Progimnazijos, kaip juridinio asmens, vardu pagal Progimnazijos nuostatus ir Progimnazijos direktoriaus suteiktus įgaliojimus, kurie nustatyti nuostatuose. Daugiafunkcį centrą steigia ir likviduoja Prienų r. savivaldybės taryba.

Progimnazija yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą su mokyklos pavadinimu, sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotame banke, atributiką. Progimnazija savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, švietimo ir mokslo ministro įsakymais, kitais teisės aktais ir šiais Nuostatais.

 

II. PROGIMNAZIJOS VEIKLOS SRITYS IR RŪŠYS, TIKSLAS, UŽDAVINIAI, FUNKCIJOS, MOKYMOSI PASIEKIMUS ĮTEISINANČIŲ DOKUMENTŲ IŠDAVIMAS

 

Progimnazijos veiklos sritis – švietimas.

Progimnazijos švietimo veiklos rūšys:

         19.1. pagrindinė švietimo veiklos rūšis – pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10;

         19.2. kitos švietimo veiklos rūšys:

         19.2.1. ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.10;

         19.2.1. priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.20;

         19.2.2. pradinis ugdymas, kodas 85.20;

         19.2.3. sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;

         19.2.4. kultūrinis švietimas, kodas 85.52;

         19.2.5. kitas, niekur nepriskirtas švietimas, kodas 85.59;

         19.2.6. švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60.

         19.3. kitos ne švietimo veiklos rūšys:

         19.3.1. kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29;

         19.3.2. kita žmonių sveikatos priežiūros veikla, kodas 86.90;

         19.3.3. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20.

         19.3.4. bibliotekų ir archyvų veikla, kodas 91.01.

         20. Ašmintos daugiafunkcio centro veiklos sritis – švietimas, kodas 85.

         21. Ašmintos daugiafunkcio centro pagrindinė švietimo veiklos rūšis – pradinis ugdymas, kodas 85.20.

         22. Kitos Ašmintos daugiafunkcio centro švietimo veiklos rūšys:

         22.1. ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.10;

         22.2. priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.20;

         22.3. sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;

         22.4. kultūrinis švietimas, kodas 85.52;

         22.5. kitas, niekur kitur nepriskirtas švietimas, kodas 85.59;

         22.6. švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60;

         23. Kitos Ašmintos daugiafunkcio centro ne švietimo veiklos rūšys:

         23.1. kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla, kodas 90.0;

         23.2. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20;

         23.3. bibliotekų ir archyvų veikla, kodas 91.01;

         23.4. sportinė veikla, kodas 93.1.

         23.5. nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo  veikla, kodas 88;

         23.6. kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla, kodas 93.29.

         24. Progimnazijos veiklos tikslas: teikti kokybišką ugdymą, ugdyti mokinių vertybines orientacijas, leidžiančias tapti doru, siekiančiu žinių, savarankišku, atsakingu, patriotiškai nusiteikusiu žmogumi, lavinti dabartiniam gyvenimui svarbius jo komunikacinius, technologinius, verslumo, socialinius, sveikos gyvensenos gebėjimus, padėti įsisavinti žinių visuomenei būdingą informacinę, bendravimo gimtąja ir užsienio kalba kultūrą, informacinį raštingumą, sudaryti sąlygas nuolat tenkinti pažinimo poreikius ir tobulėti mokantis visą gyvenimą, perteikti asmeniui tautinės ir etninės kultūros, demokratijos tradicijas įkūnijančius pilietinės ir politinės kultūros pagrindus.

Progimnazijos veiklos uždaviniai:

         25.1. teikti ugdytiniams kokybišką  ikimokyklinį, priešmokyklinį ir I dalies pagrindinį ugdymą, pradinį  išsilavinimą;

25.2. užtikrinti sveiką ir saugią mokymo ir mokymosi aplinką;

25.3. padėti asmeniui realizuoti įgimtas ir įgytas galias, tobulėti mokantis visą gyvenimą, tenkinti pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius;

25.4. teikti ugdytiniams, mokiniams ir tėvams  reikiamą pagalbą;

25.5. skatinti geranoriškus visų bendruomenės narių bendravimo ir bendradarbiavimo santykius.

Progimnazijos funkcijos:

26.1. konkretina ir individualizuoja ugdymo turinį vadovaudamasi  Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintomis bendrosiomis programomis, atsižvelgdama į vietos ir Progimnazijos bendruomenės reikmes, mokinių poreikius ir interesus, derindama ugdymo turinį, siūlydama skirtingus mokymo(si) būdus ir tempą;

26.2. vykdo ikimokyklinio ugdymo, priešmokyklinio ugdymo, pradinio ugdymo ir pagrindinio ugdymo I dalies programas;

          26.3. sudaro formaliojo švietimo programas papildančių bei mokinių saviraiškos poreikius tenkinančių programų modulius;

26.4. organizuoja mokinių neformalųjį ugdymą, papildantį formaliojo ugdymo programas;

26.5. organizuoja pailgintos dienos grupės veiklą;

26.6. vykdo alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų, smurto ir patyčių prevenciją;

26.7. dalyvauja Švietimo ir mokslo ministerijos ar jai pavaldžių institucijų vykdomuose ugdymo pasiekimų tyrimuose ir tikrinimuose;

          26.8. išduoda mokymosi pagal progimnazijoje vykdomas ugdymo programas pasiekimus įteisinančius dokumentus švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;

26.9. sudaro palankias sąlygas veikti mokinių organizacijoms, skatinančioms mokinių dorovinį, tautinį, pilietinį sąmoningumą, patriotizmą, puoselėjančioms kultūrinę ir socialinę brandą, padedančioms tenkinti saviugdos ir saviraiškos poreikius;

26.10. teikia informacinę, psichologinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę, specialiąją pagalbą, vykdo mokinių sveikatos priežiūrą, profesinį orientavimą bei minimalios priežiūros priemones;

26.11. įvertina mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius, skiria specialųjį ugdymą teisės aktų nustatyta tvarka arba nukreipia į Pedagoginę psichologinę tarnybą;  

26.12. sudaro sąlygas darbuotojams profesiškai tobulėti;

26.13. užtikrina higienos normas, teisės aktų reikalavimus atitinkančią sveiką, saugią mokymosi ir darbo aplinką;

26.14. įgyvendina sveikatą stiprinančias, aplinką puoselėjančias, prevencines mokinių užimtumą užtikrinančias programas ir projektus;

26.15. kuria ugdymo turinio reikalavimams įgyvendinti reikiamą materialinę bazę vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintais Švietimo aprūpinimo standartais;

26.16. organizuoja mokinių maitinimą Progimnazijoje;

26.17. organizuoja mokinių vežiojimą į Progimnaziją ir iš jos;

26.18. viešai skelbia informaciją apie Progimnazijos veiklą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;

26.19. atlieka Progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimą;

26.20. suderinusi su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais), pedagogine psichologine bei vaiko teisių apsaugos tarnybomis, siūlo mokiniui mokytis kitoje mokykloje, kai Progimnazija dėl objektyvių priežasčių negali užtikrinti mokiniui, kuris mokosi pagal privalomojo švietimo programas, psichologinės, specialiosios pedagoginės, specialiosios ar socialinės pedagoginės pagalbos;

26.21. plėtoja kokybiškų, vietos bendruomenės poreikius atitinkančių socialinių, edukacinių, kultūrinių, sportinių paslaugų infrastruktūrą (Ašmintos daugiafunkciame centre);

26.22. atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų numatytas funkcijas.

Mokymosi pasiekimus įteisinantys dokumentai, patvirtinantys bendrojo ugdymo programų baigimą ir išsilavinimo įgijimą, išduodami Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.

 

III. PROGIMNAZIJOS TEISĖS IR PAREIGOS

 

Progimnazija gali:

28.1. Progimnazijos nuostatuose nustatytu mastu prisiimti įsipareigojimus, sudaryti sutartis;

28.2. įstatymų nustatyta tvarka jungtis į asociacijas;

28.3. vykdyti Progimnazijos, rajono, Švietimo ir mokslo ministerijos nustatyta tvarka – šalies bei tarptautinius švietimo projektus, organizuoti vaikų vasaros poilsio stovyklas, rengti ir įgyvendinti sveikatos stiprinimo programas;

28.4. pasirinkti mokymo metodus ir mokymo veiklos būdus;

28.5. pasirinkti veiklos įsivertinimo sritis, atlikimo metodiką, išanalizavusi įsivertinimo rezultatus priimti sprendimus dėl veiklos tobulinimo;

28.6. bendradarbiauti su savo veiklai įtakos turinčiais fiziniais ir juridiniais asmenimis;

28.7. gauti paramą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka;

28.8. skatinti vietos bendruomenės socialinį aktyvumą, tarpusavio supratimą, toleranciją;

28.9. plėtoti savanoriškumo ir savitarpio pagalbos idėjas;

28.10. turėti kitų nustatytų teisių, jeigu jos neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams.

Progimnazija privalo:

29.1. užtikrinti ugdymo programų vykdymą, geros kokybės švietimą;

29.2. užtikrinti sveiką, saugią, užkertančią kelią smurto, prievartos apraiškoms ir žalingiems įpročiams aplinką;

29.3. užtikrinti atvirumą vietos bendruomenei;

29.4. sudaryti su mokiniu, jo tėvais (globėjais) mokymo sutartį ir vykdyti sutartus įsipareigojimus;

29.5. sudaryti Vaiko gerovės komisiją, kuri organizuoja ir koordinuoja švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, švietimo pagalbos teikimą ir atlieka kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas;

29.6. sudaryti palankias veiklos sąlygas Progimnazijoje veikiančioms mokinių ir jaunimo organizacijoms;

29.7. atlikti kitas teisės aktuose numatytas pareigas.

 

IV. PROGIMNAZIJOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

 

30. Progimnazijos veikla organizuojama pagal:

30.1. direktoriaus patvirtintą strateginį veiklos ir metinį veiklos planus, kuriems yra pritarusi Progimnazijos taryba;

30.2. direktoriaus patvirtintą Progimnazijos ugdymo planą, suderintą su Progimnazijos taryba ir Prienų rajono savivaldybės vykdomąja institucija ar jos įgaliotu asmeniu.

31. Progimnazijai vadovauja direktorius, kurį konkurso būdu į pareigas skiria ir iš jų atleidžia Prienų rajono savivaldybės taryba ar jos įgaliota institucija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos nustatytais kvalifikaciniais reikalavimais pretendentams. Direktorius į pareigas skiriamas ir atleidžiamas iš jų teisės aktų nustatyta tvarka. Direktorius pavaldus Prienų rajono savivaldybės tarybai ar jos įgaliotam asmeniui. Direktorius atskaitingas Prienų rajono savivaldybės tarybai ir Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriui.

32. Direktorius:

32.1. vadovauja Progimnazijos strateginio plano, metinio veiklos plano rengimui, jų įgyvendinimui, organizuoja ir koordinuoja Progimnazijos veiklą pavestoms funkcijoms atlikti, uždaviniams įgyvendinti, analizuoja ir vertina Progimnazijos veiklą, materialinius ir intelektinius išteklius;

32.2. tvirtina Progimnazijos struktūrą ir pareigybių sąrašą, neviršydamas nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;

32.3. tvirtina mokytojų ir darbuotojų pareigybių aprašymus, Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia iš jo Progimnazijos darbuotojus, skatina juos, skiria jiems drausmines nuobaudas;

32.4. priima mokinius Prienų rajono savivaldybės tarybos nustatyta tvarka, sudaro mokymo sutartis teisės aktų nustatyta tvarka;

32.5. rengia Progimnazijos darbo tvarkos taisykles ir, suderinęs su Progimnazijos taryba, jas tvirtina;

32.6. tvirtina tarifikacijas, tvarkaraščius ir darbuotojų darbo grafikus;

32.7. sudaro mokiniams ir darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas visais su mokymusi ir darbu susijusiais aspektais;

32.8. leidžia įsakymus, kontroliuoja jų vykdymą; 

32.9. sudaro teisės aktų nustatytas komisijas; darbo grupes, metodines grupes, metodinę tarybą;

32.10. sudaro Progimnazijos vardu sutartis Progimnazijos funkcijoms atlikti;              

32.11. organizuoja Progimnazijos dokumentų saugojimą ir valdymą teisės aktų nustatyta tvarka;

32.12. teisės aktų nustatyta tvarka valdo, naudoja Progimnazijos turtą, lėšas ir jais disponuoja; rūpinasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais, informaciniais ištekliais, užtikrina jų optimalų valdymą ir naudojimą;

32.13. rūpinasi metodinės veiklos organizavimu, darbuotojų profesiniu tobulėjimu, sudaro jiems sąlygas kelti kvalifikaciją, mokytojams ir kitiems pedagoginiams darbuotojams galimybę atestuotis ir organizuoja jų atestaciją Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;

32.14. inicijuoja Progimnazijos savivaldos institucijų sudarymą ir skatina jų veiklą;

32.15. bendradarbiauja su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), pagalbą mokiniui, mokytojui ir mokyklai teikiančiomis įstaigomis, teritorinėmis policijos, socialinių paslaugų, sveikatos įstaigomis, vaiko teisių apsaugos tarnybomis ir kitomis institucijomis, dirbančiomis vaiko teisių apsaugos srityje;

32.16. atstovauja Progimnazijai kitose institucijose;

32.17. vykdo kitas teisės aktuose ir pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

33. Progimnazijos direktorius atsako už Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų laikymąsi Progimnazijoje, už demokratinį Progimnazijos valdymą, bendruomenės narių informavimą, tinkamą funkcijų atlikimą, nustatytų Progimnazijos tikslo ir uždavinių įgyvendinimą, Progimnazijos veiklos rezultatus; už gerą ir veiksmingą vaiko minimalios priežiūros priemonių įgyvendinimą, užtikrina bendradarbiavimu grįstus santykius, mokytojo etikos normų laikymąsi, skaidriai priimamus sprendimus.

34. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui vykdo direktoriaus įsakymu patvirtintame pareigybės apraše numatytas vadybines funkcijas.

35. Metodinė taryba:

35.1. metodinę tarybą sudaro 11 mokytojų: metodinių grupių pirmininkai ir mokytojų išrinkti mokytojai. Tarybai vadovauja tarybos narių išrinktas pirmininkas;

35.2. veikia pagal nuostatus, kuriems pritaria Progimnazijos taryba ir tvirtina Progimnazijos direktorius;

35.3. nustato mokytojų metodinės veiklos prioritetus, mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius;

35.4. inicijuoja pedagoginių inovacijų diegimą Progimnazijoje;

35.5. teikia Progimnazijos direktoriui suderintus metodinių grupių siūlymus dėl ugdymo turinio formavimo ir jo įgyvendinimo organizavimo gerinimo.

36. Metodinės grupės:

36.1. skirtos mokytojams kartu su pagalbos specialistais pasirengti ugdyti mokinius: planuoti ir aptarti ugdymo turinį (programas, mokymo ir mokymosi metodus, kontekstą, mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo būdus, mokymo (-si) ir ugdymo (-si) priemones bei patyrimą, kurį mokiniai sukaupia ugdymo procese), pritaikyti jį mokinių individualioms reikmėms, nagrinėti praktinę veiklą, plėtoti mokytojų profesinės veiklos kompetencijas, suderintas su Progimnazijos strateginiais tikslais, ir kartu siekti mokinių ir Progimnazijos pažangos;

36.2. nariai yra vieno ar kelių mokomųjų dalykų mokytojai. Metodinei grupei vadovauja grupės narių išrinktas pirmininkas;

36.3. veiklą reglamentuoja grupių nuostatai, kiti Progimnazijos veiklą reglamentuojantys dokumentai.

37. Ugdymo turinio formavimo ir ugdymo proceso organizavimo klausimais Progimnazijos direktorius gali organizuoti mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų, kurių veikla susijusi su nagrinėjamu klausimu, pasitarimus.

 

V. PROGIMNAZIJOS SAVIVALDA

 

38. Progimnazijos savivalda grindžiama švietimo tikslais, Progimnazijoje vykdomomis švietimo programomis ir susiklosčiusiomis tradicijomis.

39. Progimnazijos taryba – aukščiausioji Progimnazijos savivaldos institucija, atstovaujanti mokiniams, mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams) ir vietos bendruomenei. Už savo veiklą Progimnazijos taryba atsiskaito ją rinkusiems Progimnazijos bendruomenės nariams.

40. Progimnazijos savivaldos institucijos kolegialiai svarsto Progimnazijos veiklos ir finansavimo klausimus ir pagal kompetenciją, apibrėžtą Progimnazijos nuostatuose, priima sprendimus, atlieka visuomeninę Progimnazijos valdymo priežiūrą.

41. Progimnazijos tarybai vadovauja pirmininkas, renkamas 2 metams pirmame posėdyje po tarybos suformavimo slaptu balsavimu.

42. Progimnazijos tarybą sudaro 27 nariai (9 tėvai, 9 mokiniai, 9 mokytojai).

43. Tėvus į Progimnazijos tarybą renka tėvų susirinkimas, mokytojus renka mokytojų taryba, mokinius – mokinių susirinkimas.

44. Tarybos posėdžiai kviečiami ne rečiau kaip du kartus per metus. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai visų tarybos narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančiųjų balsų dauguma. Tarybos veikla reglamentuojama jos nuostatais, kuriuos aprobuoja tarybos susirinkimas  ir tvirtina Progimnazijos direktorius.

45. Progimnazijos taryba už veiklą atsiskaito ją rinkusiems mokyklos bendruomenės bei vietos bendruomenės nariams.

46. Progimnazijos taryba:

 

46.1. teikia siūlymus dėl Progimnazijos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;

46.2. pritaria Progimnazijos strateginiam  planui, Progimnazijos metiniam veiklos planui;

46.3. svarsto ir teikia pasiūlymus Progimnazijos direktoriui dėl Progimnazijos darbo tvarkos taisyklių, kitų Progimnazijos veiklą reglamentuojančių dokumentų;

46.4. teikia siūlymus Progimnazijos direktoriui dėl Progimnazijos nuostatų pakeitimo ar papildymo, Progimnazijos vidaus struktūros tobulinimo;

46.5. svarsto Progimnazijos  lėšų naudojimo klausimus, teikia siūlymus dėl Progimnazijos materialinio aprūpinimo, veiklos tobulinimo;

46.6. išklauso Progimnazijos metines veiklos ataskaitas ir teikia siūlymus Progimnazijos direktoriui dėl Progimnazijos veiklos tobulinimo;

46.7. svarsto mokytojų metodinės tarybos, mokinių ir tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos institucijų ar Progimnazijos bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus Progimnazijos direktoriui;

46.8. teikia siūlymus dėl Progimnazijos darbo tobulinimo, saugių ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, mokinio perkėlimo į kitą mokyklą, talkina formuojant Progimnazijos materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius;

46.9. inicijuoja Progimnazijos bendruomenės ir visuomenės bendradarbiavimą;

46.10. svarsto kitus Progimnazijos direktoriaus teikiamus klausimus.

47. Mokytojų taryba – nuolat veikianti Progimnazijos savivaldos institucija mokytojų profesiniams bei bendriems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro Progimnazijos vadovai, visi mokytojai, auklėtojai, logopedas, socialinis pedagogas, bibliotekininkas ir kiti tiesiogiai pedagoginiame procese dalyvaujantys darbuotojai.

48. Mokytojų tarybai vadovauja Progimnazijos direktorius.

49. Mokytojų tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip vieną kartą per trimestrą. Prireikus gali būti sušauktas neeilinis mokytojų tarybos posėdis. Posėdžiai yra teisėti, jei dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai tarybos narių. Nutarimai priimami dalyvaujančiųjų balsų dauguma.

50. Mokytojų taryba:

 

50.1. aptaria praktinius švietimo įgyvendinimo klausimus, svarsto mokinių ugdymo rezultatus, pedagoginės veiklos tobulinimo būdus;

50.2. svarsto Progimnazijos veiklos planą, aptaria ugdymo planų, bendrųjų programų įgyvendinimo klausimus;

50.3. kartu su Progimnazijos socialiniu pedagogu, logopedu, bibliotekininku aptaria mokinių sveikatos, saugos darbe, mokymosi, poilsio ir mitybos klausimus;

50.4. priima sprendimus dėl ugdymo proceso, vadovaudamasi bendraisiais ugdymo planais;

50.5. svarsto ir priima nutarimus teisės aktų nustatytais ir Progimnazijos direktoriaus teikiamais klausimais.

50.6. Mokinių taryba – mokykloje nuolat veikianti Progimnazijos mokinių savivaldos institucija. Mokinių savivaldos institucijos nariai yra klasių susirinkimų deleguoti atstovai.

51. Mokinių taryba:

 

51.1. svarsto mokinių teisių klausimus Progimnazijoje;

51.2. inicijuoja ir padeda organizuoti Progimnazijos renginius, akcijas, vykdyti prevencines programas;

51.3. teikia siūlymus dėl mokymo organizavimo, vaikų neformaliojo švietimo programų plėtros, socialinės veiklos;

51.4. dalyvauja rengiant Progimnazijos veiklą reglamentuojančius dokumentus;

51.5. svarsto Progimnazijos direktoriaus teikiamus klausimus;

51.6. susitaria dėl institucijos veiklos organizavimo, deleguoja narius į Progimnazijos tarybą;

51.7. rūpinasi drausmės ir tvarkos užtikrinimu Progimnazijoje;

51.8. už savo veiklą mokinių taryba atsiskaito mokinių susirinkimuose.

52. Mokinių taryba veikia pagal nuostatus, kuriems pritaria Progimnazijos taryba ir tvirtina Progimnazijos direktorius.

53. Progimnazijoje gali veikti ir kitos Progimnazijos savivaldos institucijos.

54. Progimnazijos savivaldos institucijos savo veiklą organizuoja vadovaudamosi Progimnazijos strateginiu planu, metiniu veiklos planu, ugdymo planais, nuostatais, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais.

55. Mokinių ugdymo organizavimo, elgesio, lankomumo, saugumo užtikrinimo ir kitais aktualiais klausimais Progimnazijos direktorius gali organizuoti klasių mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų), mokinių, savivaldos institucijų vadovų pasitarimus.

 

VI. DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ, JŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKA IR ATESTACIJA

 

56. Progimnazijai vadovauja direktorius, skiriamas į šias pareigas Lietuvos Respublikos
įstatymų ir teisės aktų nustatyta tvarka.

57. Direktoriaus pavaduotoją, pedagoginius darbuotojus bei aptarnaujantį personalą į darbą priima ir atleidžia Progimnazijos direktorius Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

58. Progimnazijos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareiginė alga priklauso nuo išsilavinimo, darbo stažo, pareigybės kategorijos ir kitų Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės aktų numatytų kriterijų.

59. Mokytojo pareiginė alga priklauso nuo išsilavinimo, darbo stažo, kvalifikacinės kategorijos ir kitų Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytų kriterijų bei Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktų.

60. Progimnazijos direktorius, jo pavaduotojas ugdymui ir mokytojai atestuojami ir kvalifikaciją tobulina Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.

 

VII. PROGIMNAZIJOS TURTAS, LĖŠOS, JŲ NAUDOJIMO TVARKA, FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ IR PROGIMNAZIJOS VEIKLOS PRIEŽIŪRA

 

61. Progimnazija patikėjimo teise valdo, naudojasi ir įstatymų nustatyta tvarka disponuoja paskirta žeme, pastatais, finansiniais ištekliais, inventoriumi bei mokymo priemonėmis.

62. Progimnazija finansuojama iš savivaldybės biudžeto pagal Prienų rajono savivaldybės tarybos tiems metams patvirtinus asignavimus ir asignavimų valdytojų sudarytas ir patvirtintas išlaidų (programų) sąmatas.

63. Švietimo programoms finansuoti taikomas lėšų skyrimo vienam mokiniui principas. Lėšos, skirtos mokinio krepšeliui finansuoti, naudojamos pagal Prienų rajono savivaldybės tarybos patvirtintą tvarką.

64. Išlaidų sąmatą sudaro asignavimų valdytojas, neviršydamas bendrųjų asignavimų darbo užmokesčiui ir turtui įsigyti.

65. Progimnazija organizuoja iš biudžeto finansuojamų programų rengimą ir vykdymą, neviršydama šioms programoms patvirtintų bendrųjų asignavimų, iš jų – darbo užmokesčiui ir turtui įsigyti sumų.

66. Progimnazija užtikrina finansinių ir statistinių ataskaitų teisingumą ir pateikimą laiku. Taip pat užtikrina programų vykdymo ir paskirtų asignavimų naudojimo teisėtumą, ekonomiškumą, efektyvumą ir rezultatyvumą.

67. Progimnazija gali gauti paramą iš organizacijų, piliečių bei turėti pajamų už teikiamas paslaugas.

68. Pajamos už teikiamas paslaugas naudojamos Prienų rajono savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.

69. Progimnazija buhalterinę apskaitą organizuoja ir atskaitomybę tvarko savarankiškai Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir Progimnazijos vadovo nustatyta tvarka.

70. Progimnazijos veiklos priežiūrą atlieka Prienų rajono savivaldybės vykdomoji institucija, prireikus pasitelkdama išorinius vertintojus.

71. Valstybinę Progimnazijos veiklos priežiūrą vykdo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija.

72. Progimnazijos finansinės veiklos kontrolę vykdo Valstybės kontrolės įgaliotos institucijos ir steigėjas, jo įgaliotos institucijos.

73. Švietimo stebėseną Progimnazija vykdo pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintus švietimo stebėsenos rodiklius ir jo nustatytą tvarką.

74. Progimnazijos veiklos įsivertinimo vykdymą inicijuoja Progimnazijos direktorius.

 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

75. Progimnazija turi interneto svetainę, atitinkančią teisės aktų nustatytus reikalavimus.

76. Informaciją apie savo veiklą Progimnazija skelbia viešai Progimnazijos interneto svetainėje www.azuolas.prienai.lm.lt  Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.

77. Progimnazijos nuostatus, jų pakeitimus, papildymus tvirtina Prienų rajono savivaldybės taryba.

78. Progimnazijos nuostatai keičiami ar papildomi Prienų rajono savivaldybės tarybos spendimu,  pasikeitus Lietuvos Respublikos įstatymams ir teisės aktams.

79. Nuostatų pakeitimą ar papildymą gali inicijuoti Prienų rajono savivaldybės taryba, Progimnazijos direktorius, Progimnazijos taryba, Prienų rajono savivaldybės administracijos direktorius.

80. Progimnazija registruojama  teisės aktų nustatyta tvarka.

81. Progimnazija reorganizuojama, likviduojama ar pertvarkoma Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

82. Pranešimai apie Progimnazijos reorganizavimą, likvidavimą ar pertvarkymą skelbiami Progimnazijos interneto svetainėje.

83. Klausimai, neaptarti šiuose nuostatuose, sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, švietimo ir mokslo ministro įsakymais ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

                      84. Pasikeitus teisės aktams, reglamentuojantiems šiuose nuostatuose išdėstytus klausimus, ar jei nuostatų 83-ajame punkte nurodyti teisės aktai atitinkamus klausimus reglamentuoja kitaip nei šie nuostatai, taikomos tų teisės aktų nuostatos.

 

 

_________________________