Progimnazijos taryba

Progimnazijos taryba – aukščiausioji Progimnazijos savivaldos institucija, atstovaujanti mokiniams, mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams) ir vietos bendruomenei. Už savo veiklą Progimnazijos taryba atsiskaito ją rinkusiems Progimnazijos bendruomenės nariams.

  • Progimnazijos Taryba  kolegialiai svarsto Progimnazijos veiklos ir finansavimo klausimus ir pagal kompetenciją, apibrėžtą Progimnazijos nuostatuose, priima sprendimus, atlieka visuomeninę Progimnazijos valdymo priežiūrą.
  • Progimnazijos tarybai vadovauja pirmininkas, renkamas 2 metams pirmame posėdyje po tarybos suformavimo slaptu balsavimu.
  • Progimnazijos tarybą sudaro 27 nariai (9 tėvai, 9 mokiniai, 9 mokytojai).
  • Progimnazijos taryba atlieka funkcijas, apibrėžtas progimnazijos nuostatuose.

Progimnazijos tarybos nuostatai

Progimnazijos tarybos nariai