L.T.A. – WIP

logo_lt_1

Erasmus+ KA2 “Modern methods of learning/teaching and assessment – a way to individual progress” (L.T.A. – WIP)

Šiuolaikiški mokymo(si) ir vertinimo metodai – kelias į asmeninę pažangą

Artboard 4@4x

 

Projekto tikslas: Reflektyviosios mokytojų praktikos pagalba įdiegti naujus šiuolaikiškus mokymo(si) ir individualios mokinių mokymosi pažangos vertinimo metodus išlaikant jų tęstinumą skirtinguose mokinių amžiaus koncentruose.

Projekto uždaviniai:

- Sutelkti su skirtingo amžiaus mokiniais dirbančius mokytojus veiksmingų šiuolaikiškų individualią pažangą skatinančių mokymo(si) ir vertinimo metodų paieškai, išbandymui ir taikymui.

-  Priimti susitarimus dėl mokymo(si) ir vertinimo metodų taikymo tęstinumo skirtinguose amžiaus koncentruose.

-  Įtvirtinti priimtus susitarimus savivaldybės ir mokyklos lygmens teisės aktuose taip užtikrinant projekto rezultatų tvarumą.

-  Remiantis projekto veiklų įgyvendinimo praktika parengti metodines rekomendacijas dėl šiuolaikiškų mokymo(si) ir vertinimo metodų taikymo skirtinguose amžiaus koncentruose.

Projekto partneriai:

 1. Prienų r. savivaldybės Švietimo skyrius;
 2. Agrupamento de Escolas D. Sancho II, Alijó;            
 3. Município de Alijó;
 4. IES “Ildefonso Serrano”;
 5. Prienų ,,Žiburio“ gimnazija;
 6. Prienų ,,Revuonos“ pagrindinė mokykla.

Projekto komanda mokykloje:

 1. Giedrė Tautvydienė, direktorės pavaduotoja ugdymui – projekto vadovė mokykloje;
 2. Irena Tarasevičienė, direktorė;
 3. Lina Venclovaitė, lietuvių kalbos mokytoja, metodinės tarybos pirmininkė;
 4. Rūta Staniulytė- projekto finansininkė;
 5. Laimutė Aušrotienė, intelektinio produkto kūrėja-matematikos mokytoja;
 6. Gintvilė Buitkuvienė, intelektinio produkto kūrėja-anglų kalbos mokytoja;
 7. Violeta Grigonienė, intelektinio produkto kūrėja-matematikos kalbos mokytoja;
 8. Romutė Stonkuvienė, intelektinio produkto kūrėja-matematikos mokytoja;
 9. Sonata Pikienė, anglų kalbos mokytoja;
 10. Dalia Dragūnienė, dailės mokytoja.

Projekto įgyvendinimo logika

Visos projekto veiklos esmė yra besimokančios švietimo bendruomenės (mokyklos, savivaldybės, o taip pat ir – tarpregioniniu lygiu) stiprinimas siekiant pagerinti mokinių mokymosi pasiekimus pasitelkiant naujus ir veiksmingus jų individualios pažangos vertinimo metodus skirtinguose amžiaus koncentruose. Projekto pradžioje visi parnteriai susitaria dėl bendros siekiamos vizijos (projekto rezultatų), numatytas veiklas įgyvendina refleksyviosios praktikos pagalba. T.y., nuolatinio kalbėjimosi apie projekto veiklų pažangą, tarpusavyje suderinto mokymosi kartu pagalba ieško tinkamiausių alternatyvų ir priima veiksmingiausius sprendimus dėl individualios mokinių mokymosi pažangos vertinimo, juos įtvirtina, kad išliktų tęstinumas ir projektui pasibaigus. Projekto eigoje bus palaikoma dinamiška tarpusavio atsakomybė tarptautinių susitikimų, trumpalaikių bendrų darbuotojų mokymo renginių ir nuotolinės komunikacijos metu periodiškai įsivertinant, kas nuveikta, ko siekiama ir ko dar reikėtų, kad tobulėtų mokytojų profesinė praktika.

Rezultatai

 1. Projekto veiklose abiejuose regionuose dalyvaus ne mažiau kaip 50 proc. mokyklų-vietos partnerių mokytojų ir 30 proc. mokinių, ne mažiau kaip 70 proc. su švietimu susijusių institucijų-vietos partnerių ir projektą koordinuojančių institucijų (švietimo padalinių) darbuotojų.
 2. Bus organizuoti ne mažiau kaip 3 tarptautiniai trumpalaikiai bendri darbuotojų mokymosi renginiai (po 1 kiekviename regione).
 3. Šiuose mokymosi renginiuose dalyvaus projekto įgyvendinimo komandų nariai (ne mažiau kaip 12 mokytojų iš kiekvienos mokyklos ir ne mažiau kaip 3 projekto darbo grupės nariai iš kiekvienos savivaldybės).
 4. Kiekviename regione įvyks ne mažiau kaip viena diskusija, kurios metu projekto dalyviai susitars dėl projekto metu įgyvendinamų pokyčių.
 5. Kiekviename regione bus pravesta ne mažiau kaip 20 pamokų, taikant naujus mokymo(si) ir individualios pažangos vertinimo metodus.
 6. Kiekviename mokykloje bus sudarytos galimybės virtualiai stebėti ne mažiau kaip 2 pamokas, kuriose taikomi nauji mokymo(si) ir individualios pažangos vertinimo metodai.
 7. Kiekviename regione ne mažiau kaip 20 proc. mokyklų-vietos partnerių mokytojų ir 15 proc. mokinių dalyvaus pamokose įgyvendinant naujus mokymo(si) ir individualios pažangos vertinimo metodus.
 8. Kiekviename regione ne mažiau kaip 75 proc. projekto veiklų dalyvių pateiks pozityvų grįžtamąjį ryšį.
 9. Kiekviename regione mokytojai atliks refleksiją ir pasidalins profesine praktika taikant naujus šiuolaikiškus mokymo ir vertinimo metodus (parengdami išnagrinėtos teorijos ir išbandytos praktikos bei savo įžvalgų pristatymus).
 10. Bus parengtos bendros naujų mokymo(si) ir individualios pažangos vertinimo metodų diegimo rekomendacijos.
 11. Įvyks ne mažiau kaip 3 projektiniai susitikimai (po 1 kiekviename regione).
 12. Įvyks ne mažiau kaip 2 projekto viešinimo renginiai kiekviename regione, juose dalyvaus ne mažiau kaip 100 kiekvieno regiono dalyvių.
 13. Projektui pasibaigus  ir įtvirtinus priimtus susitarimus savivaldybės ir mokyklos lygmens teisės aktuose, bus sukurtos sąlygos mokinių pasiekimams gerinti taikant naujus šiuolaikiškus individualios mokinių mokymosi pažangos vertinimo metodus išlaikant jų tęstinumą skirtinguose mokinių amžiaus koncentruose.

Tikėtinas poveikis – pagerės projekto veiklose (pamokose) dalyvavusių mokinių matematikos pasiekimai.

Tikslinių grupių įtraukimas

Tikslinių grupių įtraukimas į projekto vertinimą:

Mokiniai:

 • dalyvaudami pamokose ir diskutuodami focus grupėse, teikdami grįžtamąjį ryšį apie mokymo(si) metodus ir individualios pažangos vertinimą
 • aptarinėdami ir vertindami projekto veiklą mokinių savivaldos institucijose.
 • dalyvaudami tradiciniuose refleksiniuose pokalbiuose su klasių auklėtojais.
 • filmuodami ir pristatydami mokytojams veiksmingiausius mokymo(si) ir individualios mokinių mokymosi pažangos vertinimo metodus

Mokytojai:

 • stebėdami ir aptardami kolegų pamokas
 • dalyvaudami savivaldybės ir mokyklos lygmens projekto komandų diskusijose apie projekto veiklas ir jų pažangą.
 • dalyvaudami tradiciniuose refleksiniuose pokalbiuose su mokyklų vadovais.
 • atlikdami savirefleksiją apie pravestas pamokas.
 • dalyvaudami kasmetiniame mokyklos veiklos įsivertinime.
 • įsivertindami ir pristatydami projekto veiklas metodinių grupių, mokytojų tarybos posėdžiuose, rajonėse konferencijose, metodinių darbų parodose.
 • projektui įpusėjus ir jo pabaigoje pildydami vertinimo klausimynus.

Mokyklų vadovai:

 • stebėdami ir aptardami mokytojų pamokas
 • dalyvaudami savivaldybės ir mokyklos lygmens projekto komandų diskusijose apie projekto veiklas ir jų pažangą.
 • dalyvaudami tradiciniuose refleksiniuose pokalbiuose su švietimo skyriaus atstovais.
 • pristatydami projekto veiklas metodinių grupių, mokytojų tarybos posėdžiuose, rajoninėse konferencijose.
 • projektui įpusėjus ir jo pabaigoje dalyvaudami interviu

Steigėjo atstovai (švietimo padalinys):

 • atlikdami kasmetinę metų veiklos analizę.
 • rengdami projekto monitoringo ataskaitas.
 • projektui įpusėjus ir jo pabaigoje pildydami vertinimo klausimynus.

Projekto metu bus sukurtas intelektinis produktas (tai, už ką mokytojams bus mokami pinigai) – tai Metodinės rekomendacijos dėl mokymo(si) ir individualios pažangos vertinimo metodų taikymo. Šis produktas unikalus tuo, kad: bus sukurtas remiantis projekto metu taikyta reflektyviąja mokytojų praktika (teorinės žinios veda į praktines žinias ir jų abejų pagrindu sukuriamos naujos žinios); bus sukurtas remiantis strateginės regioninės partnerystės patirtimi ir apims skirtingo mokinių amžiaus koncentrus, todėl pateiks prielaidas sisteminiams pokyčiams regiono švietime; apims pasiūlymus, kaip galima įtvirtinti susitarimus dėl individualios mokinių pažangos vertinimo ir taip ne tik paskatinti pokyčius, bet ir užtikrinti jų tvarumą. Tikėtinas intelektinio produkto poveikis – sustiprėjęs mokytojų gebėjimas sutelkti dėmesį į mokinių mokymąsi/pažangą jos vertinimo pagalba.

**********************

PASIRINKTOS PASIEKIMŲ GERINIMO SRITYS:

Skaičiai ir skaičiavimai
Matai ir matavimai, geometrija
Pamokose ir popamokinėje veikloje taikyti edukaciniai žaidimai ir priemones.
Naudotis IKT teikiamomis galimybėmis, Ema, Eduka pratybomis, kitomis programomis, interneto resursais, aktyviomis pamokomis.
Namų darbų atlikimo stebėjimas, užduočių ir klaidų analizavimas.

TARPINIAI REZULTATAI:

.
Atliktas tarpinis įsivertinimas 2020 m. pavasarį rodo, kad pasirinktose srityse mokinių rezultatai pagerėję lyginant su 2019 m.  Diagnostinių testų rezultatų  vidurkis nuo 11,3 pakilo iki 14,6 (pagerėjo 3,3 balo).  Nėra nė vieno mokinio gavusio nepatenkinamą trimestro, ar metinį įvertinimą

**********************

 DALYVAVOME MOKYMUOSE:

,,Refleksijos ir įsivertinimo metodai, siekiant mokinių pažangos“ 2020-01-02. Lektorė G. Žibėnienė. Dalyvavo 4 projekto komandos mokytojai.

 Viešoji konsultacija 2020-02-12 ,,Ugdymo ir vertinimo proceso tobulinimo kryptys matematikos pamokose“ (8ak.v., 2 dalyviai)

**********************

„Šiuolaikiški mokymo(si) ir vertinimo metodai – kelias į asmeninę pažangą“ mokymai Ispanijoje.

Dalyvavome Erasmus+ programos projekto „Šiuolaikiški mokymo(si) ir vertinimo metodai – kelias į asmeninę pažangą“ tarptautiniame susitikime Ispanijoje

Antrieji projekto„Erasmus+“ programos (KA2) strateginės partnerystės projekto „Šiuolaikiški mokymo(si) ir vertinimo metodai – kelias į asmeninę pažangą“ partnerių iš Lietuvos, Ispanijos ir Portugalijos mokymai vyko Portugalijoje.