Poveikio priemonės

PATVIRTINTA

Prienų „Ąžuolo“  progimnazijos

direktoriaus 2013  m. sausio 31 d.

įsakymu Nr. V-105

 

PRIENŲ „ĄŽUOLO“ PROGIMNAZIJA

 

POVEIKIO PRIEMONIŲ TAIKYMO

NETINKAMAI BESIELGIANTIEMS BEI MOKYMOSI IR LANKOMUMO PROBLEMŲ TURINTIEMS MOKINIAMS TVARKA

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems bei mokymosi ir lankomumo problemų turintiems mokiniams tvarka (toliau – PPT tvarka) skirta Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos bendruomenei.

2. PPT tvarka siekiama padėti Progimnazijos darbuotojams veiksmingai reaguoti į kraštutinius mokinių netinkamo elgesio atvejus bei iškilusią grėsmę, siekiant užtikrinti mokyklos bendruomenės narių ir (ar) kitų asmenų fizinį ir psichologinį saugumą.

3. PPT tvarka nustato galimas taikyti poveikio priemones netinkamai besielgiantiems mokiniams, taip pat pagrindines šių priemonių taikymo progimnazijoje sąlygas.

4. PPT tvarkoje vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. V-1268 patvirtintose „Rekomendacijos dėl poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams“, Vaikų, vartojančių narkotines, psichotropines, kitas psichiką veikiančias medžiagas, nustatymo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 2 d. nutarimu Nr. 437 (Žin., 2002, Nr. 35-1305; 2007, Nr. 107-4379), Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo pakeitimo įstatyme (2011 m. kovo 17 d. Nr. XI-1281, Vilnius), Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme (Žin., 1996, Nr. 33-807), Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos nuostatuose (Prienų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gegužės 17 d. sprendimo Nr. T3-145) ir kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

II. POVEIKIO PRIEMONĖS IR BENDROSIOS JŲ TAIKYMO SĄLYGOS

 

5. Lankomumo problemų sprendimas:

5.1.  Klasės auklėtojo lygmuo:

5.1.1. pokalbis su mokiniu;

5.1.2. socialinio pedagogo informavimas;

5.1.3. pokalbis su mokinio tėvais;

5.1.4. klasės auklėtojas  per 3 kito  mėnesio  dienas pateikia socialinei pedagogei mokinių, praleidusių be pateisinamos priežasties 10 ir daugiau pamokų, pavardes;

5.1.5.  mokinio paaiškinimas (raštu)

5.1.6.  numatomos priemonės mokinių lankomumo problemai šalinti (kviečiami tėvai, lankomasi namuose ir pan.).

5.2. Mokinio lankomumo problemos analizuojamos progimnazijos Vaiko gerovės komisijos posėdyje.

6. Mokymosi problemų sprendimas:

6.1. Mokytojo lygmuo:

6.1.1. laiku pastebėti mokinio mokymo(si) spragas;

6.1.2. pokalbiai su mokiniu;

6.1.3. informuoti mokinio tėvus (pranešimas el. dienyne, telefonu, atvirų durų dienų metu, tėvų susirinkime ir kt.);

6.1.4.  informuoti klasės auklėtoją;

6.1.5. informuoti socialinį pedagogą.

6.2. Klasės auklėtojo lygmuo:

6.2.1. pokalbiai su mokiniu;

6.2.2. pokalbiai su mokinio tėvais.

6.3. Kreiptis  dėl švietimo pagalbos teikimo  į vaiko gerovės komisijos narius – pagalbos vaikui specialistus.

6.4.  Mokinio pažangumo  problemos analizuojamos progimnazijos Vaiko gerovės komisijos posėdyje.

6.5.  Pagalbos teikimo galimybės svarstomos progimnazijos Vaiko gerovės komisijos posėdyje.

6.6.  Kreipimasis pagalbos į PPT dėl mokinio gebėjimų įvertinimo.

 7. Elgesio problemų sprendimas:

7.1. Mokytojo lygmuo:

7.1.1. mokinio stebėjimas,  elgesio problemų fiksavimas;

7.1.2. pokalbis su mokiniu;

7.1.2. pokalbis su mokinio tėvais;

7.1.3. klasės auklėtojo informavimas apie problemą;

7.1.4. socialinio pedagogo informavimas apie problemą.

7.2. Numatomos prevencinės priemonės problemai šalinti:

7.2.1. mokinio paaiškinimas (raštu);

7.2.2. mokinio netinkamo elgesio fiksavimas atitinkamuose dokumentuose (drausmės pažeidimo pažyma, pranešimas ir t. t.);

7.2.3. pasikartojus netinkamo elgesio atvejams mokinio elgesio problemos aptariamos vaiko gerovės komisijos posėdyje.

           8. Progimnazijos darbuotojas, esant „Rekomendacijose dėl poveikio priemonių taikymo

netinkamai besielgiantiems mokiniams“ (toliau – Rekomendacijose) nustatytoms sąlygoms ir

siekdamas užtikrinti progimnazijos bendruomenės narių ir (ar) aplinkinių saugumą, gali taikyti šias poveikio priemones ar imtis šių veiksmų:

8.1. pakeisti mokinio ugdymosi vietą;

8.2. iškviesti progimnazijos direktorę ar jos įgaliotą atstovą;

8.3. organizuoti mokinio daiktų patikrinimą;

8.4. panaudoti pagrįstus fizinius veiksmus.

9. Taikant Rekomendacijose numatytas poveikio priemones privalu atsižvelgti į mokinio specialiuosius ugdymosi poreikius, jo sveikatos būklę, psichologinę savijautą ir kitas, poveikio priemonės parinkimui ir taikymui svarbias, aplinkybes.

10. Rekomendacijose numatytos poveikio priemonės taikomos mokiniui tik tada, kai progimnazija yra išnaudojusi visas kitas galimas priemones ir švietimo pagalbos teikimo galimybes (žiūrėti 6-8 p.) ir jos nedavė laukiamų rezultatų, išskyrus neatidėliotinus atvejus, kai vaiko elgesys daro žalą ar kelia realų pavojų jo paties ir (ar) kitų asmenų gyvybei, sveikatai, saugumui ar turtui. Kitais atvejais į mokinio padarytus progimnazijos  tvarkos taisyklių, mokinio elgesio normų ir (ar) mokymo sutarties nuostatų pažeidimus reaguojama kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

11. Apie mokiniui pritaikytą poveikio priemonę  nedelsiant informuojama progimnazijos direktorė ar socialinė pedagogė, mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) arba bent vienas iš jų, taip pat, esant būtinybei, savivaldybės vaiko teisių apsaugos skyrius ir (ar) teritorinė policijos įstaiga.

12. Mokiniui pritaikytą poveikio priemonę ir progimnazijos  darbuotojo veiksmus mokinio atžvilgiu privalu fiksuoti raštu progimnazijos direktorės nustatyta tvarka.

13. Progimnazijos darbuotojas, įtaręs, kad mokinys mokykloje ar jos teritorijoje vartoja narkotines, psichotropines, kitas psichiką veikiančias medžiagas ar yra apsvaigęs nuo šių medžiagų, turi vadovautis Vaikų, vartojančių narkotines, psichotropines, kitas psichiką veikiančias medžiagas nustatymo organizavimo aprašu ir laikytis jame nurodytų veiksmų sekos.

 

III. UGDYMOSI VIETOS PAKEITIMAS

 

14. Ugdymosi vietos pakeitimas gali būti taikomas mokytojo sprendimu, kai mokinio elgesys akivaizdžiai griauna  mokinių ugdymosi procesą pamokos metu:

14.1. mokytojas mokiniui skiria užduotis;

14.2. mokinys atlieka mokytojo paskirtas užduotis  informaciniame centre.

14.3. direktorės paskirtas darbuotojas – bibliotekininkė prižiūri mokinio veiklą ir užpildo registracijos lapą;

14.4. mokytojas po pamokos įvertina mokinio atliktą darbą.

15. Mokinio ugdymosi vieta gali būti pakeičiama ne ilgesnei kaip šį sprendimą priėmusio mokytojo pamokos trukmei. Esant būtinybei, šios priemonės taikymo trukmė gali būti pratęsiama progimnazijos direktorės ar socialinės pedagogės sprendimu, atsižvelgus į progimnazijos direktorės paskirto darbuotojo – bibliotekininkės  arba švietimo pagalbos specialisto rekomendaciją, tačiau ne ilgiau kaip iki tos dienos pamokų pabaigos.

15.1. Apie ugdymo vietos pakeitimą  informuojami mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai).

 

IV. MOKYKLOS VADOVO AR JO ĮGALIOTO ASMENS IŠKVIETIMAS

 

16. Progimnazijos darbuotojas gali išsikviesti direktorę ar socialinę pedagogę, kad padėtų  nutraukti netinkamą mokinio ar mokinių grupės elgesį.

17. Progimnazijos direktorė ar socialinė pedagogė tarpininkauja sprendžiant mokytojo ir mokinio ar mokinių grupės konfliktą, taip pat padeda mokytojui numatyti tolesnes mokinio(-ių) ugdymosi proceso organizavimo galimybes bei pagal kompetenciją inicijuoti ir (ar) spręsti švietimo pagalbos arba drausminių auklėjamojo poveikio priemonių taikymą mokiniui(-iams).

 

V. MOKINIO DAIKTŲ PATIKRINIMAS

 

18. Jeigu progimnazijos  darbuotojui kyla pagrįstų įtarimų, jog mokinys gali turėti draudžiamų daiktų,  darbuotojas nedelsdamas apie tai informuoja direktorę ar socialinę pedagogę.

19. Progimnazijos direktorė ar socialinė pedagogė turi teisę prašyti mokinio parodyti jo asmeninius daiktus. Mokinio daiktai negali būti tikrinami negavus jo sutikimo ir (ar) jam nedalyvaujant.

20. Jeigu mokinys sutinka parodyti savo asmeninius daiktus, parodymo metu turi dalyvauti mažiausiai du progimnazijos darbuotojai, vienas iš jų – direktorė ar socialinė pedagogė. Paaiškėjus, kad mokinys turi draudžiamų daiktų, apie tai nedelsiant informuojami mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) arba bent vienas iš jų ir, esant būtinybei, teritorinė policijos įstaiga.

21. Jei mokinys nesutinka parodyti daiktų, apie įtarimus dėl draudžiamų daiktų turėjimo nedelsiant informuojami mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) arba bent vienas iš jų ir jie kviečiami atvykti į mokyklą. Jiems nesutikus atvykti ir (ar) neatvykus nustatytu laiku, taip pat esant būtinybei, apie įtarimus dėl draudžiamų daiktų turėjimo nedelsiant informuojama teritorinė policijos įstaiga.

22. Kol atvyks dėl mokinio daiktų patikrinimo iškviesti asmenys, mokinys turi būti prižiūrimas progimnazijos socialinio pedagogo.

 

VI. PAGRĮSTI  FIZINIAI VEIKSMAI

 

23. Progimnazijos darbuotojas pagrįstus fizinius veiksmus mokinio atžvilgiu gali taikyti tik tais atvejais, kai siekiama:

23.1. apsaugoti mokinį nuo savęs ar kitų asmenų (su)žalojimo;

23.2. užkirsti kelią ir (ar) nutraukti smurtinį mokinio elgesį prieš kitus mokinius, mokyklos darbuotojus ar kitus aplinkinius asmenis;

23.3. neleisti mokiniui palikti patalpos, jeigu jo pasišalinimas kelia grėsmę jo paties ar kitų asmenų saugumui;

23.4. nutraukti mokinių tarpusavio muštynes, jei mokinys(-iai) nereaguoja į žodinius mokyklos darbuotojo paliepimus jas nutraukti;

23.5. nutraukti mokinio veiksmus, kuriais niokojamas turtas, ir (ar) apsaugoti turtą nuo galimo sunaikinimo ar sugadinimo arba sustabdyti netvarką;

23.6. atskirti mokinį, griaunantį bendrą klasės tvarką ar mokyklos renginį, kai jis nepaiso pakartotinių reikalavimų ir raginimų laikytis elgesio taisyklių, išvedant jį iš patalpos (pavyzdžiui, klasės, salės, valgyklos ar pan.). Pamokos metu iš klasės pašalintas mokinys atlieka mokytojo paskirtas užduotis informaciniame centre, prižiūrimas bibliotekininkės arba jam teikiama reikiama švietimo pagalba. Mokyklos renginio metu pašalintas mokinys turi būti prižiūrimas socialinės pedagogės, kol teigiamai pasikeičia mokinio elgesys (pavyzdžiui, mokinys nusiramina, pasižada tinkamai elgtis ir pan.) arba kol mokinį pasiima jo tėvai (globėjai, rūpintojai) arba bent vienas iš jų, išskyrus atvejus, kai dėl objektyvių priežasčių jie pasiimti mokinio negali arba organizuoti mokinio perdavimą tėvams (globėjams, rūpintojams) arba bent vienam iš jų nėra tikslinga.

24. Pagrįsti fiziniai veiksmai gali varijuoti nuo stovėjimo tarp mokinių gresiant potencialiam atviram jų konfliktui, stovėjimo prieš mokinį, siekiant užkirsti kelią pavojingam mokinio elgesiui (pavyzdžiui, siekiant atitverti kelią prie lango, jei mokinys grasina iššokti, ar pan.), vedimo paėmus už rankos, iki mokinio sulaikymo, fiziškai apribojant mokinio veiksmus. Mokinio sulaikymas gali būti naudojamas tik ekstremaliose situacijose (pavyzdžiui, kai siekiama nutraukti mokinių muštynes, jeigu nėra kitų galimybių jų išskirti nenaudojant fizinės intervencijos; kai siekiama nutraukti mokinio save žalojantį elgesį, jį apglėbiant ir laikant tol, kol mokinys nurims, ir pan.).

25. Pagrįstų fizinių veiksmų naudojimas neturi kelti grėsmės vaiko gyvybei ir sveikatai.

26. Progimnazijos darbuotojas, taikydamas pagrįstus fizinius veiksmus, visada privalo  vadovautis minimalių būtinų fizinių veiksmų panaudojimo trumpiausiam būtinam laikotarpiui principu.

 

VII. VAIKŲ, VARTOJANČIŲ NARKOTINES, PSICHOTROPINES, KITAS PSICHIKĄ VEIKIANČIAS MEDŽIAGAS, NUSTATYMO ORGANIZAVIMAS PROGIMNAZIJOJE

 27. Pprogimnazijoje pedagoginiai darbuotojai, įtarę, kad jų mokyklą lankantis mokinys mokyklos teritorijoje vartoja narkotines, psichotropines, kitas psichiką veikiančias medžiagas, yra apsvaigęs nuo šių medžiagų, nedelsdami informuoja apie tai progimnazijos direktorę ar socialinę pedagogę, taip pat visuomenės sveikatos priežiūros specialistę, vykdančią sveikatos priežiūrą progimnazijoje.

28. Progimnazijos direktorė ar socialinė pedagogė, esant 27 punkte nurodytoms aplinkybėms:

28.1.    nedelsdami informuoja mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus) apie įtarimą, kad jis vartoja narkotines, psichotropines, kitas psichiką veikiančias medžiagas, yra apsvaigęs nuo šių medžiagų ir kad jam reikėtų atlikti medicininę apžiūrą;

28.2.    informuoja mokinį, jo tėvus (globėjus, rūpintojus)  apie asmens sveikatos priežiūros įstaigas, teikiančias sveikatos priežiūros paslaugas;

28.3.    informuoja mokinį, mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus) apie institucijas, įstaigas, organizacijas, teikiančias psichologinę, socialinę, teisinę ar kitą pagalbą.

29.   Progimnazijos pedagoginiai darbuotojai, įtarę, kad jų mokyklą lankantis mokinys mokyklos teritorijoje yra apsinuodijęs narkotinėmis, psichotropinėmis, kitomis psichiką veikiančiomis medžiagomis ir jo sveikatai ar gyvybei gresia pavojus:

29.1.    suteikia vaikui pirmąją pagalbą;

29.2.    nedelsdami organizuoja vaiko pristatymą į asmens sveikatos priežiūros įstaigą, o kai reikia skubios medicinos pagalbos, kviečia greitąją medicinos pagalbą;

29.3.    nedelsdami informuoja apie tai progimnazijos direktorę ar socialinę pedagogę, taip pat visuomenės sveikatos priežiūros specialistę, vykdančią sveikatos priežiūrą mokykloje.

30.   Progimnazijos direktorė ar socialinė pedagogė apie įtarimą, kad vaikas yra apsinuodijęs narkotinėmis, psichotropinėmis, kitomis psichiką veikiančiomis medžiagomis ir jo sveikatai ir gyvybei gresia pavojus, skubiai informuoja apie tai vaiko tėvus (globėjus, rūpintojus).

31.   Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė, vykdanti sveikatos priežiūrą progimnazijoje, savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Sveikatos priežiūros mokykloje tvarkos aprašu, patvirtintu sveikatos apsaugos ministro ir švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-1035/ISAK-2680 (Žin., 2005, Nr. 153-5657), kitais šio specialisto teises ir pareigas nustatančiais teisės aktais.

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

32. Progimnazija, taikydama Rekomendacijose numatytas poveikio priemones:

32.1. nustatė poveikio priemonių taikymo sąlygas ir tvarką bei numatė jas progimnazijos vidaus tvarkos taisyklėse, mokinio elgesio taisyklėse, mokymo sutartyje ir (ar) kituose progimnazijos veiklą reglamentuojančiuose dokumentuose;

32.2. supažindino mokinius ir jų tėvus (globėjus, rūpintojus) su progimnazijos dokumentais (jų pakeitimais), kuriuose numatytos poveikio priemonės netinkamai besielgiantiems mokiniams, jų taikymo sąlygos ir tvarka;

33. Progimnazijos direktorė skyrė:

33.1. progimnazijos bibliotekininkę Aušrą Kavaliauskienę (direktorės 2012 m. spalio 15d. įsak. Nr. V-38), prižiūrinčią mokinius 14, 15  punktuose numatytais atvejais;

33.2. socialines pedagoges –  Vaigą Šimukaitienę ir Violetą Bendinskienę (direktorės 2012 m. spalio 15d. įsak. Nr. V-38) pagal kompetenciją dalyvauti  taikant poveikio priemones.

34. Galimi skundai dėl poveikio priemonių mokiniui taikymo  nuodugniai ir operatyviai nagrinėjami teisės aktų ir progimnazijos veiklą reglamentuojančių dokumentų nustatyta tvarka.

35. Apie nustatytus vaiko teisių pažeidimus progimnazija informuoja kompetentingas valstybės ir (ar) savivaldybės institucijas.

36. Esant reikalui Poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems bei mokymosi ir lankomumo problemų turintiems mokiniams tvarka gali būti koreguojama ir (ar) keičiama.

 

 

_________________________