Visuomenės sveikatos specialistė

Visuomenės sveikatos specialistė

PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO
VISUOMENĖS SVEIKATOS SPECIALISTĖS,
VYKDANČIOS SVEIKATOS PRIEŽIŪRĄ MOKYKLOJE
VAIDOS LAZAUSKIENĖS
DARBO GRAFIKAS

2020-02-18 09_12_52-Vaida Lazauskienė - Word

Pareigos:

Visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti sveikatos priežiūrą mokykloje.

 el. paštas: vaida.lazauskiene@vsbprienai.lt

Visuomenės sveikatos specialisto, vykdančio sveikatos priežiūrą mokykloje, funkcijos:

1. teikti išvadas ir pasiūlymus dėl mokinių sveikatos būklės mokyklos bendruomenei (ne rečiau kaip 1 kartą per metus);

2. pateikti pedagogams asmens sveikatos priežiūros įstaigų specialistų rekomendacijas dėl mokinių sveikatos bei koordinuoti šių rekomendacijų įgyvendinimą;

3. teikti mokiniams individualias konsultacijas sveikos gyvensenos klausimais, o esant poreikiui, bent su vienu iš mokinio tėvų (globėju, rūpintoju) pagal įstatymą, aptarti mokinio sveikatos stiprinimo ir saugos poreikį;

4. identifikuoti mokinių sveikatos stiprinimo ir sveikatos žinių poreikį, sveikatos raštingumo lygį atsižvelgiant į jų amžiaus tarpsnius;

5. mokyklos aplinkoje identifikuoti visuomenės sveikatos rizikos veiksnius;

6. organizuoti mokinių sveikatos stiprinimo priemonių ir mokyklos aplinkos sveikatinimo priemonių įgyvendinimą ir įgyvendinti jas pagal kompetenciją;

7. teikti siūlymus dėl mokinių sveikatos stiprinimo ir mokyklos aplinkos sveikatinimo priemonių įtraukimo į mokyklos strateginius veiklos planus įstaigos administracijai (ne rečiau kaip vieną kartą per metus);

8. teikti sveikatos žinias mokyklos bendruomenei apie sveikatos išsaugojimą bei sveikatos stiprinimo būdus, mokyti pritaikyti jas praktiškai;

9. teikti ir (ar) koordinuoti pirmosios pagalbos teikimą mokykloje;

10. tikrinti mokinių asmens higieną;

11. planuoti ir taikyti užkrečiamųjų ligų ir jų plitimo profilaktikos priemones pagal kompetenciją;

12. dalyvauti įgyvendinant užkrečiamosios ligos židinio ar protrūkio kontrolės priemones;

13. konsultuoti mokyklos ar maitinimo paslaugų teikėjų darbuotojus, atsakingus už mokinių maitinimą, sveikos mitybos ir maisto saugos klausimais;

14. prižiūrėti mokinių maitinimo organizavimo atitiktį maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Sveikatos apsaugos ministro 2018 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. V-394 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. V-964 „Dėl Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, nustatytiems reikalavimams;

15. dalyvauti mokyklos vaiko gerovės komisijos veikloje ir įsivertinti mokyklos veiklą;

16. teikti pagalbą ir informaciją kūno kultūros mokytojams komplektuojant kūno kultūros ugdymo grupes pagal mokinių fizinį pajėgumą.

17. dalyvauti planuojant ir įgyvendinant sveikatos ugdymo bendrąją programą ar kitą sveikatos ugdymo veiklą mokykloje.