Informacinis centras

Bibliotekininkės: Danguolė Gribinienė, Vida Milkevičienė

Informacinis centras dirba darbo dienomis 7.30-16.00

Teikiamos paslaugos:

 • Dokumentų išdavimas;
 • Informacijos paieška pagal skaitytojų užklausas;
 • Kopijavimas;
 • Internetas;
 • Mokomosios kompiuterinės programos;
 • Skenavimas;
 • Vaizdo ir garso medžiagos paruošimas pamokoms;
 • Konsultacijos darbui su kompiuteriu.

 

Informacinio centro vizija – atviras ir šiuolaikiškas informacijos centras, visapusiškai tenkinantis mokyklos bendruomenės informacinius poreikius. Mokyklų bibliotekų informacinės sistemos „MOBIS“ naudojimas.

Pagrindiniai mokyklos Informacinio centro tikslai ir uždaviniai:

 • Aktyvus dalyvavimas kintančiame mokymosi procese.
 • Kryptingai plėsti bibliotekos fondus pagal ugdymo procesą.
 • Savo fondais ir veikla dalyvauti mokyklos ugdymo procese.
 • Informacinio centro teikiamų paslaugų nuolatinis plėtimas ir tobulinimas.

 

Informacinio centro struktūra:

 • abonementas;
 • tylioji skaitykla (28 vietos);
 • internetinė skaitykla (22kompiuterizuotos vietos)

 

Informaciniame centre esantis leidinių fondas:

 • Informaciniai leidiniai (enciklopedijos, žinynai, žodynai kt.);
 • Programinė literatūra (grožinė ir kt.);
 • Vaikų literatūra;
 • Mokslo, populiarioji literatūra;
 • Vaizdo ir garso medžiagos fondas;
 • CD ir mokomųjų programų fondas.

Techninės ir informacinės komunikacijos priemonės:

 • 22 kompiuteriai;
 • Skeneris;
 • Internetas;
 • 1 multimedijos projektorius;
 • Kopijavimo aparatas;
 • Kita techninė įranga.

 

Skaitytojai gali:

 • Naudotis knygomis, vadovėliais, informaciniais leidiniais, kompiuteriniais diskais, kasetėmis ir kitais turimais dokumentais.
 • Naudotis internetu.
 • Dirbti kompiuteriais.
 • Naudotis  skeneriu ir kopijavimo aparatu.

 

                ,,Ąžuolo‘‘ progimnazijos biblioteka įkurta 1987 m. 2003 m. persikėlė į naujas, erdvias patalpas, kuriose yra dvi skaityklos ir abonementas. Pasikeitė pavadinimas, tapome Informaciniu centru.
Informacinio centro tikslas – visapusiškai tenkinti mokyklos bendruomenės narių informacinius poreikius, savo fondais ir veikla dalyvauti ugdymo procese, sudaryti sąlygas asmenybės savarankiškam tobulėjimui. Be bibliotekinės informacinės veiklos, organizuojamos informacinės pamokos, dalyvaujama įvairiuose projektuose… Skaitykloje komplektuojama naujausia bibliografinė – informacinė literatūra, žodynai, žinynai, enciklopedijos. Informacinio centro darbuotojai nuolat kelia kvalifikaciją įvairiuose kursuose, seminaruose, dalijasi patirtimi su kolegomis.
Vieni pirmųjų rajone įkūrė Informacinį centrą. Naudojamasi interneto paslaugomis.
Nuolat seka ir raštu (mokytojų informaciniame stende) bei žodžiu informuoja mokytojus apie naujausią metodinę literatūrą, vadovėlius, mokymo priemones.Teikia profesinio informavimo paslaugas moksleiviams interneto technologijų priemonėmis.
Žodžiu teikia atsakymus į bibliotekos vartotojų bibliografines užklausas, informuoja juos apie teikiamas paslaugas.
Konsultuoja lankytojus informacijos ir dokumentų paieškos klausimais.
Užtikrina sąlygas informacijos paieškai internete, kompaktiniuose diskuose, atviros prieigos duomenų bazėse.
Supažindina visus naujai atvykusius mokinius, darbuotojus su Informacinio centro naudojimosi taisyklėmis.

 

NAUDOJIMOSI PROGIMNAZIJOS INFORMACINIU CENTRU TAISYKLĖS

     I. BENDROSIOS NUOSTATOS

     1. Šios taisyklės nustato bendrą naudojimosi progimnazijos informaciniu centru tvarką.
     2. Informaciniu centru naudotis turi teisę visi progimnazijos bendruomenės nariai, susipažinę su šiomis taisyklėmis ir jas vykdantys.
     3. Informacinio centro lankytojai gali naudotis progimnazijos informacinio centro knygų fondu, esančiais kompiuteriais, kopijavimo aparatu.

     II. LANKYTOJŲ TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

     4. Lankytojai turi teisę:
     4.1. lankytis informaciniame centre laisvu nuo pamokų metu;
     4.2. gauti iš bibliotekos fondo spaudinius ir kitus dokumentus laikinam naudojimui skaitykloje;
     4.3. naudotis kompiuteriais ir kopijavimo aparatu;
     4.4. lankytis skaitykloje rengiamose parodose ir kituose renginiuose;
     4.5. žiūrėti televizijos laidas prieš ir po pamokų bei per pertraukas. (Pamokų metu tik bibliotekininkei leidus).

     5. Lankytojai privalo:
     5.1. susipažinti su naudojimosi informacinio centro taisyklėmis ir jų laikytis;
     5.2. saugoti ir tausoti bibliotekos spaudinius, neišnešti iš skaityklos, neužsirašius į skaitytojo formuliarą;
     5.3. negadinti informacinio centro inventoriaus, neardyti sustatymo tvarkos;
     5.4. informaciniame centre laikytis tvarkos, tylos, netrukdyti kitiems skaitytojams ir bibliotekininkei;
     5.5. išeinant iš skaityklos sutvarkyti darbo vietą;

     6. Lankytojams draudžiama:
     6.1. į informacinį centrą eiti su striukėmis;
     6.2. žaisti kortomis;
      6.3. valgyti, šiukšlinti;
     6.4. užsiimti kita veikla, prieštaraujančia informacinio centro paskirčiai.